Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 7–8/2023

Newsletter 7–8/2023
29. 8. 2023, 9:14

Newsletter 6/2024

Kateřina Ronovská jmenována ústavní soudkyní

Prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., vedoucí Katedry občanského práva PrF MU, byla 4. srpna jmenována prezidentem Petrem Pavlem novou soudkyní a zároveň místopředsedkyní Ústavního soudu.

Kateřina Ronovská vyučuje na katedře od roku 1999, její vedoucí se stala o 20 let později. Je expertka na oblast fundací a dalších (spíše tzv. neziskových) právnických osob, uznávaná odbornice v oblasti občanského práva. Vyučuje občanské právo hmotné, spolkové a nadační právo, věnuje se právu neziskových organizací a ochraně osobnosti.

The Chief Justices in Comparative Perspective workshop Wellington

David Kosař, vedoucí Katedry ústavního práva a politologie a hlavní řešitel projektu INFINITY na Ústavu pro otázky soudnictví, spolupořádal na začátku července s Rosalind Dixon z University of New South Wales workshop na téma The Chief Justices in Comparative Perspective. Workshopu se účastnila řada expertů a expertek na ústavní právo z celého světa, kteří prezentovali svůj výzkum týkající se role předsedů nejvyšších a ústavních soudů v zemích, kde dochází v poslední době k erozi demokracie a právního státu. Výstupem workshopu bude Symposium v International Journal of Constitutional Law. David Kosař společně s Katarínou Šipulovou vystoupili s příspěvkem „Chief Justices in Central Europe“.

David Sehnálek převzal ocenění Global Legal Skills Conference Award

Konference Global Legal Skills pořádaná University of Illinois Chicago School of Law (USA) a Nottingam Trent University (UK) ocenila přínos Právnické fakulty MU k rozvoji výuky právních dovedností, inovativní přístupy a internacionalizaci v této oblasti na platformě podzimní školy Legal Writing and Related Global Legal Skills, i tvůrčí činnost v této oblasti. Podzimní (původně letní) školu Legal Writing and Related Global Legal Skills organizuje David Sehnálek již 12 let. Postupně se tato škola stala též volitelným předmětem na vídeňské právnické fakultě a také předmětem zařazeným v programu LL.M. in Legal Theory pod Goethe-University v německém Frankfurt/Main. Absolvovalo ji již několik stovek studentů z ČR, Rakouska, Německa, ale i Turecka, Slovenska, Slovinska, a dokonce i jedna studentka ze Saudské Arábie.

Na letošní konferenci Global Legal Skills vystoupil doc. Sehnálek s příspěvkem, který byl zaměřen na výuku práva prostřednictvím rozšířené metody flipped classroom a prostředky motivace studentů při jejím využití.

Martin Švec na konferenci Maastricht 30

Martin Švec (ÚPT) se 30. června zúčastnil konference „Maastricht 30“, kterou při příležitosti 30. výročí vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost zorganizovaly Central European Academy and Ferenc Mádl Institute of Comparative Law. Martin vystoupil v panelu, který se věnoval vývoji energetické politiky EU v uplynulých třiceti letech a důsledkům vstupu do EU pro vybrané středoevropské státy (Česká republika, Rumunsko a Maďarsko), případně státy, které o vstup do EU usilují (Srbsko). Ve svém příspěvku se věnoval významu energetické integrace EU pro schopnost České republiky liberalizovat energetický trh, zajistit energetickou bezpečnost a dekarbonizovat energetický sektor.

Baku Summer Energy School

Martin Švec (ÚPT) v červenci přednášel na Baku Summer Energy School – speciálním dvoutýdenním vzdělávacím kurzu, jehož cílem bylo seznámit mid-career profesionály působící v energetice s technologickými, geopolitickými a ekonomickými aspekty těžby uhlovodíků v oblasti jižního Kavkazu se základy diplomacie a mezinárodního energetického práva, stejně jako s výzvami souvisejícími se změnou klimatu. Kurz již tradičně organizuje Institute for Development and Diplomacy of ADA University spolu s ADA University Foundation, State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR), BP Azerbaijan, KOLIN Azerbaijan a Masdar. Vedle Martina na kurzu přednášeli také ministr zahraničních věcí, ministr energetiky a ministr ekologie a přírodních zdrojů Ázerbájdžánu či zástupci energetických společností vč. SOCAR, BP či Equinor.

Martin Švec (ÚPT) se 1. července zúčastnil konference „Persistent Imbalances In International Trade And The Prospects For Sustainable Development“, kterou zorganizovala University of Ljubljana společně s ESIL Interest Group on International Environmental Law a ASIL Interest Group on International Environmental Law. Dvoudenní konference si kladla za cíl diskutovat neuspokojivou schopnost mezinárodního ekonomického práva reflektovat neekonomické cíle, zejména udržitelnost. Výborně obsazená konference zahrnovala řečníky z USA, Kanady, Indie, Číny nebo Jihoafrické republiky. Martin na konferenci prezentoval příspěvek na téma „Persistent Imbalances in EU's Effort to Ensure Secure and Sustainable Supply of Critical Raw Materials for Europe's Industry“, ve kterém popisoval inherentní napětí mezi snahou EU snížit závislost na dovozu dodávek kritických materiálů ze třetích zemí a vysokým standardem ochrany životního prostředí.

Jakub Valc na Světovém kongresu medicínského práva

Ve dnech 1. až 4. srpna se odborný asistent Ktedry právní teorie PrF MU Jakub Valc zúčastnil 27. světového kongresu medicínského práva, který se uskutečnil ve Vilniusu. Kongres byl pořádán za podpory Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších významných institucí, přičemž na něm vystoupili odborníci ze všech kontinentů, a to jak v oblasti práva, tak medicíny a bioetiky.
Jakub Valc na kongresu vystoupil s příspěvkem „Etické a právní aspekty komercializace dárcovství pohlavních buněk“, tedy s tématem, jehož aktuálnost a důležitost se odráží mimo jiné v diskuzi ohledně připravovaného nařízení Evropské unie. Jedná se současně o jeden z dílčích aspektů, kterým je věnována pozornost v rámci souvisejícího projektu Grantové agentury České republiky, jehož je Jakub Valc řešitelem.

Mezinárodní vědecká konference na počest 70. narozenin prof. Pavla Holländera a prof. Alexandra Bröstla

Ve dnech 21. a 22. června se konala v Košicích slavnostní mezinárodní vědecká konference na počest 70. narozenin dvou významných osobností české a slovenské právní vědy prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc., a prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc. Na konferenci vystoupil vedoucí Katedry právní teorie PrF MU Miloš Večeřa, který v úvodu svého příspěvku, věnovaného tématu spravedlnosti, jemuž se prof. Holländer dlouhodobě věnuje, ocenil vedle přínosu prof. Holländera české právní vědě a českému ústavnímu soudnictví také jeho dlouholetou spolupráci s brněnskou právnickou fakultou.

S Davidem Kolumberem o trestu smrti

Právní historik David Kolumber diskutoval v rozhovoru pro CNN Prima NEWS o surovosti trestu smrti. „Kapitální trest v našich dějinách historicky souvisí s tím, že tresty bývaly co nejdrastičtější. Podstata trestání – ať už šlo o čtvrcení, řezání údu, popravování – nebyla spojena jen s potrestáním pachatele, ale měla působit i odstrašujícím dojmem pro ostatní,“ vysvětluje.
Celý rozhovor na https://cnn.iprima.cz/na-opratce-umirali-desitky-minut-na-kulu-dny-trest-smrti-i-ve-20-stoleti-pripominal-stredovek-366828.

Eva Dobrovolná (Katedra civilního práva procesního) a Radek Ruban (Katedra obchodního práva) navštívili 29. června Univerzitu v Grazu (Universität Graz). Setkali se zde s prof. Dr. Walterem Doraltem, LL.M., vedoucím katedry civilního, zahraničního a mezinárodního práva (Institut für Zivilrecht, Ausländisches und Internationales Privatrecht), se kterým jednali o možnostech bližší spolupráce.

Události na fakultě

Promoce absolventů – 26. a 27. 6. 2023

Připravované akce na fakultě

Chystané konference

6. září – Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti včera a dnes

7. září – Církev a stát 2023​

11. – 12. září – Interaction of Law & Economics: Sustainable Development

13. – 15. září – Criminalistics congress Brno 2023

14. – 15. září – Konference Lidé, zdravotnictví a právo

14. – 15. září – České právo a informační technologie 2023

18. – 19. září – Letní škola práva životního prostředí 2023

Nové publikace

Časopisy PrF MU

Časopis
pro právní vědu a praxi


Aktuální číslo na webu cpvp.law.muni.cz

Masaryk University Journal of Law and Technology

Aktuální číslo na webu mujlt.law.muni.cz

Revue
pro právo a technologie


Aktuální číslo na webu revue.law.muni.cz

ŠTĚPÁNÍKOVÁ, Markéta, GLOGAR, Ondřej. Právo, literatura a formování státoprávní identity první republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 201 s., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. č. 742. ISBN 978-80-280-0327-2 (print), 978-80-280-0328-9 (online, pdf).

Publikace z oboru Law and Literature rozvíjí tento obor a aplikuje jeho přístup na významná česká beletristická díla přelomu 19. a 20. století. Přínosně vstupuje i do aktuálních debat o právní (ústavní) identitě a imaginaci. Práce vychází z rozsáhlé zahraniční literatury z oboru Law and Literature, dále z české obecně historické, právněhistorické a kunsthistorické literatury a pracuje s množstvím primárních beletristických děl. Monografie je teoreticky ukotvena v Critical Legal Studies a v Law and Literature, jejichž poznatky a přístupy aplikuje na vhodně vybraná česká beletristická díla, a dospívá k zajímavým poznatkům a závěrům. ​

SVOBODA, Tomáš, SKULOVÁ, Soňa, HEJČ, David (eds.). Územní samosprávné celky v souvislostech správního práva : pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. 743. ISBN 978-80-280-0325-8 (print), 978-80-280-0326-5 (online).

Sborník přináší aktuální pohledy na významná či diskuzní témata z oblasti správně právní regulace územních samosprávných celků a dalších oborů zejména práva veřejného, jimž čelí, resp. se s nimi potýká právní teorie a praxe v oblasti územní samosprávy v širším pojetí. Předpokládá se soustředění témat zejména do oblastí specializace jubilanta, jimž se dlouhodobě zabývá, a v nichž je uznávaným špičkovým expertem.​

KALVODOVÁ, Věra, FRYŠTÁK, Marek. Czech Republic: National Regulations in the Shadow of a Common Past. In: VÁRADI-CSEMA, Erika (ed.). European Challenges and Central European Responses in the Criminal Science of the 21. century. 1. vyd. Miskolc–Budapest: Central European Academic Publishing, Hungary, 2022, s. 35–70. ISBN 978-615-6474-14-8. DOI: http:/doi.org/10.54171/2022.evcs.cls

Uvedená publikace se zaměřuje na oblast práva, které zajišťuje ochranu základních pilířů společenské existence. Na oblast práva, která disponuje donucovací mocí státu. Tímto právem je právo trestní. Seznamuje nás s vnitrostátními předpisy 8 zemí regionu, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Srbsko, Chorvatsko, Slovinsko a Maďarsko, věnujícím se postavení a roli trestního práva ve společnosti a směřování trestního práva hmotného a trestního práva procesního, včetně tzv. práva vězeňského.
Jde o země, které spojuje vzájemná minulost a současnost – příslušnost ke skupině socialistických zemí, těžké zkoušky způsobené politickou transformací, vstup do Rady Evropy a poté do Evropské unie, ale i konkrétní výzvy současné doby. V informační společnosti 21. století se problémy nejen globalizují, ale překračují i hranice států. Není překvapující, že i reakce v oblasti trestní politiky vyžaduje společný postup.

SMEJKAL, M. Pracovní poměr pedagogických pracovníků

SMEJKAL, M. Pracovní poměr pedagogických pracovníků. Praha: C. H. Beck, 2023, 192 s. ISBN 978-80-7400-925-9.

Monografie se zaměřuje na tématiku pracovního poměru pedagogických pracovníků působících na veřejných školách v rámci regionálního školství. Publikace se po obecném vhledu do problematiky zabývá definicí pedagogického pracovníka, předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka, pracovním poměrem na dobu určitou pedagogických pracovníků, specifiky jejich pracovní doby a dovolené. Publikace se tématu pracovního poměru pedagogických pracovníků věnuje mimo jiné na podkladě judikatury našich vrcholných soudů a dané téma tak zpracovává způsobem, který je přínosný jak pro teoretické, tak praktické využití.

BOHÁČ, Radim, RADVAN, Michal, BRYCHTA, Karel. Chapter 7: Czech Republic (Taxation of Companies in Economic an Financial Distress). In: KRISTOFFERSON, F. E. (ed.). Taxation of Companies in Economic an Financial Distress. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2023, s. 163–179, EATLP International Tax Series, vol. 21. ISBN 978-90-8722-845-3.

BOBEK, Michal, KOSAŘ, David. Please, Disregard Us: When a Minority of the European Court of Human Rights Declares its own Court to be Ultra Vires. European Law Review. Sweet & Maxwell, 2023. ISSN 0307-5400.

KADLEC, Ondřej. Od tradice k technologii: citační analýza a proměny práce s judikaturou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2023, roč. 31, č. 2, s. 433–446. ISSN 1210-9126. DOI: http://doi.org/10.5817/CPVP2023-2-7

BRUNCLÍK, Miloš, VINCZE, Attila, KUBÁT, Michal, HÁJEK, Lukáš. Power Beyond Constitutions. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan Cham, 2023, 315 s. ISBN 978-3-031-34243-1. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-031-34244-8

VINCZE, Attila. Rechtsstaat erkauft? Halbherzige Justizreform in Ungarn. Deutsche Richterzeitung. München: C. H. Beck, 2023, roč. 101, č. 7–8, s. 250–251. ISSN 0340-8612.

Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity

TAUCHEN, Jaromír. Rudolf Wierer – pohnuté životní osudy a dílo profesora církevního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Právněhistorické studie. Praha: Univerzita Karlova, 2023, roč. 53, č. 1, s. 97–118. DOI: http://doi.org/10.14712/2464689X.2023.8

K historii naší fakulty tento měsíc vyšel článek Jaromíra Tauchena, který obsahuje nové dosud nikde jinde nepublikované informace. Dostupné z: https://karolinum.cz/data/clanek/11708/PHS_53_1_0097.pdf

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity
Nejbližší zasedání fakultní vědecké rady se bude konat v úterý 3. října 2023 od 14:00.

Interní projekty
V září budou vyhlášeny výzvy Grantové agentury Masarykovy univerzity (GA MU), konkrétně rámce "MASH", "Career Restart", "MUNI Scientist" a "Horizons".

Základní výzkum
Projekty základního výzkumu jsou podporovány prostřednictvím Grantové agentury České republiky (GA ČR). Výzvy jsou vyhlašovány každoročně v únoru, termín podání návrhů projektu je na začátku dubna. V současnosti lze podávat pouze návrhy mezinárodních projektů ve spolupráci se zahraničním partnerem z Rakouska, Německa, Švýcarska nebo Spojených států amerických (pouze vybraná témata). Výstupem projektů základního výzkumu jsou publikace.

Aplikovaný výzkum
Projekty aplikovaného výzkumu podporuje Technologická agentura České republiky (TA ČR), výzvy jsou vyhlašovány nepravidelně. Pro právnickou fakultu jsou nejvhodnější výzvy programu Sigma a jeho dílčího cíle 3, který je zaměřen na aplikovaný výzkum ve společenských a humanitních vědách a umění. Výzva z tohoto dílčího cíle programu je připravována až na konec roku 2024. Využitelné jsou též výzvy cílené na začínající výzkumníky (program Sigma, dílčí cíl 2, výzva připravována na začátek roku 2024) a rezortní programy Doprava 2030 (výzva avizována na začátek roku 2024) a Prostředí pro život (výzva avizována na jaro 2024). Výstupem projektu aplikovaného výzkumu může být např. Hkonc (výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní nebo veřejné správy), Hneleg (výsledek promítnutý do směrnic a předpisů nelegislativní povahy), schválená/certifikovaná/akreditovaná metodika nebo např. software. V projektech aplikovaného výzkumu je obvykle třeba mít tzv. aplikačního garanta. Může jít o subjekty veřejné správy, kteří nemusí být interním partnerem projektu, ale už při podání návrhu projektu budou deklarovat zájem o využití výstupů projektu, např. ve formě Letter of Intent. V případě, že je jako výstup plánována metodika, již při podání návrhu projektu se jako povinná příloha podává potvrzení aplikačního garanta (příslušného orgánu státní správy), že je připraven metodiku přijmout do procesu posouzení ve věci schválení/certifikace/akreditace a je oprávněn toto posouzení provést. Ve výzvách rezortních programů, ale i ve výzvě programu Sigma, dílčího cíle 3, se většinou objevují tzv. prioritní výzkumné cíle vyhlašované příslušným ministerstvem a nabízející tímto způsobem aplikační garantství projektu; v předchozích výzvách se zde objevovala i témata z oblasti právních věd (vypsaná Ministerstvem spravedlnosti, ale i např. Ministerstvem životního prostředí). Pokud se ve svém výzkumu zaměřujete na konkrétní téma využitelné ve veřejném sektoru, spolupracujete s příslušnými institucemi a uvažujete přípravu projektu do projektu TA ČR, doporučujeme již s předstihem před vyhlášením výzev být v kontaktu s potenciálním aplikačním garantem a informovat je o vašem záměru, tak aby se prohlášení aplikačního garanta podepsané oprávněnou osobou po vyhlášení výzvy k předkládání projektů podařilo včas zajistit.

Doporučujeme přípravu projektu nenechávat na poslední chvíli, oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu je připraveno poskytnout konzultace ohledně zaměření a možných výstupů projektů základního i aplikovaného výstupu. Kontaktovat nás můžete na adrese vedavyzkum@law.muni.cz.

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. MŠMT zveřejnilo Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2024 v rámci programu AKTION ČR–Rakousko. Pro projekty, které se realizují v roce 2024, jsou vypsané následující termíny:
  • 15. 10. 2023 pro projekty, které se realizují v období 1. 1. – 31. 12. 2024
  • 15. 3. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 7. – 31. 12. 2024
  • 15. 5. 2024 pro projekty, které se realizují v období 1. 9. – 31. 12. 2024
  Informace o podávání návrhu projektu naleznete v aktualizovaných Pokynech pro sestavení návrhů projektů 2024 včetně zvýšených sazeb na pobytové náklady v Rakousku (bod 10 – Financování projektů).
 2. Fulbrightova komise získala možnost rozšířit program Fublright Specialist (program sloužící k výukovým a metodickým pobytům v rozsahu 2–6 týdnů, primárně k navázání nových kontaktů a vztahů) až o tři projekty, navíc plně hrazené z prostředků americké strany, nikoliv „traditional cost-share“, ve kterém hostitel hradí ubytování a stravné. Pobyty se musí realizovat mezi lednem 2024 a zářím 2025, uzávěrky jsou dvě – 30. 9. 2023 a 1. 3. 2024. Více informací a detaily přihlášky jsou k dispozici na https://www.fulbright.cz/fulbright-specialist-specialni-nabidka/.
 3. Připravuje se výzva v rámci aliance EDUC na podporu a možnosti výuky kurzů v EDUC II online formou. Výzva by měla proběhnout na podzim 2023, podrobnosti budou předány. Pro případné zájemce jsou obecné informace k „EDUC Teacher's Journey“ dostupné zde.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na Portálu zaměstnanců PrF MU.

Další informace

 • Kurzy zahraničních vyučujících pro PS 2023 jsou nyní vyhlášeny v aktuálním počtu 24 – informace najdete na příslušné fakultní stránce.
 • Mimo blokové kurzy se v září můžeme těšit i na tyto zajímavé přednášky profesorů z USA:
  1. Název: "Donald Trump and the Law"
   (Prof. Paul Von Blum)
   Kdy: 21. 09. 2023, 16:00 – 17:30 hod.
   Místnost: 034
  2. Název: "Literature, Satire, and the Law"
   (Dr. Carole Fabricant)
   Kdy: 26. 09. 2023, 18:00 – 19:30 hod.
   Místnost: 136

Vzdělávací akce CERPEK

 • Respekt až na půdu I. *akademickou (Workshop pro zaměstnance) – 11. 9., 18. 9. a 27. 9., 9:00 – 12:30 hod. (jednodenní workshop)
 • Respekt až na půdu I. *akademickou (Workshop pro doktorandy) – 13. 9., 9:00 – 12:30 hod.
 • Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty (Workshop je určen pro vyučující MU a studenty doktorských studijních programů) – 14. 9., 9:00 – 15:00 hod.
 • Respect at Universities I. (Workshop is for academic and non-academic staff of institutions of higher education and their faculties, institutes, and other higher education establishments) – 18. 9., 9am to 12:30pm
 • Respekt až na půdu II. *akademickou (Workshop pro zaměstnance) – 9. 10. a 10. 10., 9:00 – 12:30 hod. (jednodenní workshop)
 • Reflektivní setkání vyučujících CORE I. (vyučující CORE vyučujících předmětů) – 19. 10., 9:00 – 12:00 hod.

Více informací a registrace: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci

Psychologické poradenství pro zaměstnance MU

Více informací naleznete na Portálu MU, záložka „O mně – Osobní – Poradenství pro zaměstnance: https://portal.muni.cz/o-mne/osobni/poradenstvi-pro-zamestnance

 • Psychologické poradenství mohou využít zaměstnanci MU s úvazkem alespoň 0,5 a vyšším (sčítání úvazků)
 • Bezplatné až 3 konzultace
 • Psychologové a terapeuti Poradenského centra MU
 • Čeština / Angličtina / Ukrajinština (Němčina na vyžádání)

Czech language courses free & paid

The MU Language Centre is reopening free Czech language courses for foreign employees and PhD students. This year, paid courses for family members and the public have strengthened the offer.

Czech for Foreign MU Staff and PhD students – free courses
The Masaryk University Language Centre (CJV) is opening courses of Czech for MU staff and PhD students again! 12 weeks of classes, free of charge, levels A0 to B1. Please check the full offer at CJV website here. The deadline for registration is 15 September and the spots fill up very quickly. If you have any questions, do not hesitate to contact our teachers!

Czech for Foreigners & Unlock your Czech – paid courses
This year, CJV is expanding the offer of language courses of Czech. We are opening more courses for public with 2 options – classes 1 or 2 times per week. „Czech for Foreigners“ course is offered on 5 levels (A1/2 to A2/2) and „Unlock your Czech“ starts at A0 with 2 classes per week for faster progress. You can take an entrance test to check your language level or follow the information provided. You can order these courses for a special early bird price until 27 August. Check the offer here.

Zaměstnanecké benefity

Vodafone
We have a new instruction manual for registration with Vodafone for international emploeyees. The manual can be found in the IS MU.


MultiSport karta
Ke každé zaměstnanecké kartě lze získat jednu doprovodnou kartu pro dospělou osobu a až tři karty pro své dítě mladší patnácti let. Nyní si můžete objednat až tři typy karet MultiSport:

 1. Zaměstnaneckou kartu (550 Kč/měsíc);
 2. Jednu doprovodnou kartu – pro osobu blízkou zaměstnanci (820 Kč/měsíc);
 3. Až tři karty dítěte – pro děti zaměstnance mladší patnácti let (400 Kč/měsíc).

Více informací k dispozici na Personálním a mzdovém oddělení PrF MU.

Důležité odkazy

Noví zaměstnanci

Kateřina Ochodková Mgr. Bc. Kateřina Ochodková
odborná pracovnice
Ústav pro otázky soudnictví
  Sofia Adéla Rodriguezová Sofia Adéla Rodriguezová
knihovnice
Ústřední knihovna

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube