Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 6/2022

Newsletter 6/2022
23. 6. 2022, 9:30

Newsletter 6/2024

MUJLT je Q2 ve Scopusu! Obrovský úspěch!

Scopus publikoval 8. června žebříček CiteScore za rok 2021. MUJLT se podle citovanosti dostal mezi celosvětově 50 % nejlepších časopisů v oboru Právo. Na otázku, jak dlouho trvá vybudovat z ničeho kvalitní odborný časopis, který obstojí v celosvětové konkurenci, tak nyní máme odpověď: Přibližně jednu profesuru.

Co to vlastně znamená?

Memorandum o spolupráci s Nejvyšším soudem

Memorandum o spolupráci mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Nejvyšším soudem podepsali 21. června děkan Martin Škop a předseda Petr Angyalossy.
Mezi hlavní priority memoranda patří společné ujednání o tom, že doktorské studium na Právnické fakultě MU je možné souběžně spojit s pracovním poměrem u Nejvyššího soudu, nejčastěji na pozici asistenta soudce.

Radim Polčák jmenován profesorem

Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU a vedoucí Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU Radim Polčák byl v úterý 7. června jmenován prezidentem republiky profesorem v oboru Teorie práva.

Profil nového profesora

Matěj Myška převzal jmenovací dekret

Docent Matěj Myška se habilitoval v oboru Občanské právo. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva a informačních technologií a oblast práva duševního vlastnictví.

Noví docenti v Magazínu M

MUNI POMÁHÁ děkuje všem dobrovolníkům, že s nimi už přes dva roky pomáhají tam, kde je to právě potřeba

Události na fakultě

Energy Transition Diplomacy: Energetická a klimatická diplomacie jako klíčové nástroje k dosažení klimatické neutrality

Dne 22. května 2022 proběhla na Právnické fakultě MU speciální přednáška Urbana Rusnáka, který studenty seznámil s úskalími energetické transformace a vysvětlil jim roli klimatické a energetické diplomacie EU při její realizaci. Pozornost byla věnována odlišným prioritám a vnímání rizik spojených s energetickou transformací státy, které jsou významnými producenty energií, státy, které jsou naopak závislé na dodávkách energií ze třetích zemí, stejně jako roli soukromých subjektů působících v energetickém sektoru a nestátních aktérů v procesu energetické transformace. Urban Rusnák vedl v letech 2012–2021 (z pozice generálního tajemníka) sekretariát Energetické charty. Během svých dvou pětiletých mandátů se soustředil na modernizaci Dohody k energetické chartě, přistoupení nových zemí či vytvoření mechanismu včasného varování pro případ přerušení dodávek zemního plynu. Před jmenováním generálním tajemníkem pracoval Urban Rusnák na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky. V letech 2009–2011 se věnoval posilování energetické bezpečnosti Slovenska. V předchozích obdobích působil jako mimořádný velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině a jako zástupce vedoucího mise na velvyslanectví Slovenské republiky v Turecku. Přednášku pořádalo Oddělení energetického práva (ÚPT).

Symposium energetického práva

Symposium energetického práva se po dvou letech se vrátilo z virtuálního světa na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde se 23. května 2022 setkali akademici, podnikový právníci, advokáti, soudci, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Energetického regulačního úřadu.

Symposium tvořily čtyři panely, které se postupně věnovaly:

 • Prioritám ČR v oblasti energetiky během předsednictví ČR v Radě EU,
 • Energetice za časů krize,
 • Roli a limitům veřejnoprávní regulace energetického trhu,
 • Právním nástrojům pro případ přerušení dodávek plynu.

Na konferenci vystoupili Hana Rambousková (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR), Urban Rusnák (generální tajemník Mezinárodní Energetické Charty 2012–2021), Martin Švec (Oddělení energetického práva, ÚPT, Masarykova univerzita), Jan Tylš (advokátní kancelář Dentons), Antonín Panák (EY Česká republika), Jakub Med (Energetický regulační úřad), Vratislav Košťál (člen rozkladové komise ERÚ pro ochranu spotřebitele), Jana Osadská (Pražská plynárenská Distribuce), Blahoslav Němeček (EY Česká republika), Pavel Dočekal (GasNet CZ), Tomáš Rychlý (Nejvyšší správní soud).

Z Právnické fakulty MU do velína elektrárny: Exkurze pro studenty Praktika z energetického práva

Oddělení energetického práva v květnu 2022 uspořádalo exkurzi pro studenty Praktika z energetického práva. Ti tak měli jedinečnou příležitost mluvit s právníky z praxe a vidět sektor, jehož právní regulaci studovali, na vlastní oči. První zastávkou byla výrobna tepelné a elektrické energie – Elektrárny Opatovice (EOP). Studenti se nejprve seznámili s právní agendou právníků EOP, aby si následně nasadili přilby a prohlédli si jednotlivé fáze výroby elektřiny a tepla. Druhý den byla na programu návštěva společnost EP Commodities, která se specializuje na obchod (trading) s energetickými komoditami, tranzitními a skladovacími kapacitami. Právníci EP Commodities studentům vysvětlili, jak se strukturují transakce se zemním plynem, elektrickou energií, emisními povolenkami, uhlím a ostatními produkty (např. spready) napříč regiony. Odpoledne studenti navštívili větrnou elektrárnu VTE Pchery a dozvěděli se, jak komplikovaným administrativním procesem musí provozovatel větrné elektrárny projít, než může začít zvyšovat podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů v České republice. Závěrečný den právníci společnosti EP ENERGY TRADING, a.s., studenty seznámili se specifiky právních vztahů, do kterých vstupuje dodavatel elektřiny a plynu. Exkurze vyvrcholila na centrále Energetického a průmyslového holdingu, kde se studenti setkali s právníky, kteří mají na starosti fúze a akvizice (M&A).

Martin Švec (Oddělení energetického práva) vystoupil 17. června 2022 s příspěvkem REPowerEU: EU’s Energy Transition in the Context of Russian Aggression against Ukraine na konferenci 2nd Energy Transition Colloquium, organizované West Virginia University. Podrobnosti na http://www.glawcal.org.uk/events/2nd-energy-transition-colloquium.

Weyrovy dny právní teorie 2022

Ve dnech 9. a 10. června 2022 proběhla na fakultě konference Weyrovy dny právní teorie. Organizována byla pod vedením jejího zakladatele Martina Haply v rámci Katedry právní teorie; vědecký výbor zaštiťoval Miloš Večeřa. Konference se věnovala třem tématům: výzvy liberální demokracie, profesní etika právníků a aktuální problémy právní teorie.

OPEN HOUSE BRNO 2022

V letošním roce se Právnická fakulta MU poprvé zapojila do festivalu OPEN HOUSE BRNO. Dobrovolníci z řad zaměstnanců připravili program prohlídky nově zrekonstruované budovy fakulty a po celou sobotu 28. 5. 2022 provázeli zájemce z řad veřejnosti. Kompletní fotogalerii si můžete prohlédnout na https://www.law.muni.cz/content/cs/aktualne/archiv/open-house-2022/.

Připravované akce na fakultě

České právo a informační technologie

Od 15. 6. je otevřena registrace na již XIV. ročník konference České právo a informační technologie. Veškeré informace a přihlašování jsou dostupné na www.cpit.law.muni.cz.

Konference Cyberspace 2022

Konference Cyberspace 2022 je zaměřená na kyberprostor z pohledu práva a dalších společenských věd. Během dvou dní se takřka 300 účastníků ze 4 kontinentů může těšit na 17 streamů a speciálních sekcí. Více na webu konference https://cyberspace.muni.cz/.

Lidé, zdravotnictví a právo

Michal Koščík z Ústavu práva a technologií spoluorganizuje konferenci Lidé, zdravotnictví a právo. Ta je od roku 2011 pravidelně pořádána ve spolupráci Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Masarykovy univerzity. Patří mezi největší tuzemské akce v oblasti zdravotnického práva. Na konferenci pravidelně vystupují přední právníci z oblasti zdravotnického práva, soudci nejvyšších soudů, zástupci státních organizací a akademici z právnických fakult.
Mezi témata letošní konference patří dopady nové i připravované legislativy, odpovědnostní vztahy, digitalizace zdravotnictví a úhrady léčivých přípravků a státní politika v oblasti úhrad standardní a nadstandardní péče.
Předběžný program konference je k dispozici na odkaze https://www.vzpkonference.cz/konference-2022/.
Registrace na konferenci je k dispozici na https://www.vzpkonference.cz/prihlaska/.
Studenti právnických a lékařských fakult mají vstup na konferenci zdarma!

Nové publikace

POLČÁK. R. Cybersecurity certification and compliance in financial services. In: LEE, J., DARBELLAY, A. Data Governance in AI, FinTech and LegalTech Law and Regulation in the Financial Sector​. Edward Elgar Publishing, 2022, 320 s., s. 212–236. ISBN 978-1-80037-994-7. Dostupné z: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/data-governance-in-ai-fintech-and-legaltech-9781800379947.html.

BÁTRLA, M., HARAŠTA, J. 'Releasing the Hounds?' Disruption of the Ransomware Ecosystem Through Offensive Cyber Operations. In: JANČÁRKOVÁ, T., VISKY, G., WINTHER, I. 14th International Conference on Cyber Conflict: Keep Moving. Tallinn: NATO CCDCOE Publications, 2022, s. 93–115. ISBN 978-9916-9789-0-0. Dostupné z: https://ccdcoe.org/library/publications/cycon-2022-book/

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

 • Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity se bude v podzimním semestru 2022 konat 4. října, 1. listopadu a 6. prosince, vždy od 14.00 hodin.
 • Grants Week Masarykovy univerzity se uskuteční ve dnech 19. a 20. září. Jedná se o příležitost rozšíření znalostí projektových možností v univerzitním prostředí.
 • Do 1. 10. 2022 je možné podávat bilaterární projekty GA ČR.
 • Na Portále zaměstnance MU naleznete rozcestník k projektům Horizon Europe.
 • Podrobnosti k financování projektů Horizont Evropa najdete také na českém portálu tohoto programu.
 • Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci v projektu AKTION ČR-Rakousko se uskuteční on-line 26. července 2022 od 14 do 15 hodin.
 • OP JAK byl schválen Evropskou komisí.

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Pro zájemce o program Global Staff Mobility na rok 2022, který rozšiřuje možnosti zaměstnaneckých mobilit i mimo tradičně nastavené grantové programy (např. Erasmus+), je aktuálně v IS OIS otevřena přihláška, a to v termínu do 31. 7. 2022, následně pak do 31. 10. 2022. Kompletní informace a podmínky programu najdete na fakultní stránce či stránce CZS https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/ostatni-pobyty/global-staff-mobility.
 2. Fakulta dále nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2022), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.
Aktuální zahraniční nabídky jsou zveřejňovány na webu v sekci Zaměstnanec

Kolegové z PrF na Erasmu+ pro zaměstnance

Věra Redrupová (vedoucí oddělení zahraničních vztahů) s Markem Štěpánkem (referent pro vnější vztahy a marketing) společně vyrazili na mezinárodní setkání neakademických pracovníků v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu v Ljubljani.
Týdenní pobyt na fakultě veřejné správy ve Slovinsku nabídl tematické přednášky od odborníků z praxe i hostitelské univerzity a sdílení poznatků z praxe s pracovníky z jednotlivých zemí. Ústředními tématy byla zahraniční spolupráce, Erasmus bez papíru, program Mobility, public relations a marketing se zaměřením na budování značky vysoké školy.
Výjezdu se zúčastnili zástupci z celkem 14 univerzit, a to z Portugalska, Španělska, Německa, Nizozemska, Litvy, Lotyšska, Polska a Slovenska.
Jako doprovodný program kolegyně z Ljubljanské univerzity připravily několik zajímavých aktivit, např. komentovanou prohlídku města, setkání se starostou na městském úřadě a jeho prezentaci Ljubljany jako nejzelenějšího města Evropy roku 2016, návštěvu Postojnské jeskyně a Predjamského hradu.

Zahraniční hosté / International Guests

Zahraniční hosté jsou na půdě fakultě vždy vítáni. V květnu nás tedy mimo jiné navštívili zástupci projektu ENACT ze Srí Lanky, aby se dozvěděli více o fungování fakulty, zvláště v oblasti zahraničních vztahů a internacionalizace. Konkrétně se jednalo o tyto kolegy z Rajarata University: Prof. G.A.S. Ginigaddara, pan N.C.S. Senaka, paní H.P. Gunawardhane, pan Heshan Wijayathunga, paní Krishanthika Jayasinghe.
International guests are always welcome on the MUNI LAW grounds. Thus, in May, among other visits, we hosted representatives of the ENACT project from Sri Lanka, with the aim to learn more about how the faculty operates, especially in the field of foreign relations and internationalization. Namely, we welcomed the following colleagues from Rajarata University: Prof. G.A.S. Ginigaddara, Mr N.C.S. Senaka, Mrs H.P. Gunawardhane, Mr Heshan Wijayathunga, Mrs Krishanthika Jayasinghe.

Centrum dalšího vzdělávání

Videokurz Disciplinární přestupky studentů vysokých škol, který natočil JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D., je zaměřený na problematiku disciplinárních přestupků studentů. Zahrnuje jak vlastní vymezení skutkových podstat disciplinárních přestupků, tak i tzv. disciplinární řízení a jeho průběh.
Kurz je určený výhradně zaměstnancům MU.
Odkaz na video: https://portal.muni.cz/zamestnanec/osobni/skoleni.

Další videokurzy najdete na Portálu zaměstnance na odkazu https://portal.muni.cz/zamestnanec/osobni/skoleni

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

CERPEK
V době prázdnin se můžete stále profesně rozvíjet. Stalo se vám, že vám některý z workshopů unikl anebo raději navštěvujete workshopy off-line? V případě, že jste se nemohli z osobních nebo kapacitních důvodů zúčastnit workshopu, nabízíme vám možnost zhlédnout zkrácené videozáznamy z některých realizovaných workshopů CERPEKU.

Letní stáže na CTT MU
Máme pro vás letní stáže k tématu transferu technologií. Přijďte se k nám dozvědět více o tom, co to transfer technologií je, jak právně ochránit nápady nebo se inspirujte v rámci komercializace, řízení projektů a marketingu.

Angličtina pro zaměstnance
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost přihlášení se na roční anglický přípravný kurz vedoucí ke zkoušce C1 Advanced. Kurz počítá s participací účastníka, a to ve výši 3 tis. Kč za semestr, dále pak s obstaráním výukových pomůcek.
Po přihlášení budete kontaktováni firmou TLC, která tento seminář nabízí, za účelem srovnání Vašich současných znalostí. Pokud seminář obsadíme, výuka bude probíhat na RMU nebo na Komenského nám. 2 podle dostupnosti prostor. Přihlášení je možné v Obchodním centru.

Zaměstnanecký benefit „Vodafone“
Prohlédněte si změny v nabídce od Vodafonu v IS MU.

Jazykový kurz pro děti zaměstnanců v době podzimních prázdnin

CERPEK (Centrum rozvoje kompetencí) si dovoluje nabídnout možnost umístění Vašich potomků v době podzimních prázdnin do jazykového kurzu. Prostory budou zajištěny na RMU nebo na Komenského nám. 2. Výuka je zajišťována společností TLC, naším osvědčeným dodavatelem a jejich zkušenými zahraničními lektory, kteří vedou výuku na základních školách.
Cena je stanovena na 990 Kč a 1250 Kč, které budou hrazeny přímo společnosti TLC.

Přihlásit svoje děti můžete zde:

Pro blokaci lektorů udělejte prosím přihlášení nejpozději do 15. 7. 2022.

Noví zaměstnanci

Mgr. Maria Zofia Staszkiewicz
manažerka
Ústav práva a technologií

Důležité odkazy

Letní provozní doba Ústřední knihovny

Červenec Srpen
4. 7. – 8. 7.
ZAVŘENO
11. 7. – 31. 7.
pondělí, pátek ZAVŘENO
úterý–čtvrtek 10.00–16.00 hod.
1. 8. – 28. 8.
ZAVŘENO

 

Od 29. 8. standardní provoz.
V případě, že potřebujete kontaktovat knihovnu mimo otevírací dobu volejte na 604 225 661.

Harmonogram semestru podzim 2022: https://www.law.muni.cz/dokumenty/57064

Prázdninový provoz 2022: https://www.law.muni.cz/dokumenty/57092

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube