Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 4/2023

Newsletter 4/2023
25. 4. 2023, 11:42

Newsletter 6/2024

Magazín M

Dubnové číslo Magazínu M patří tématu umělé inteligence ve výuce a vzdělávání.

Úvodní slovo tak měl prorektor MU pro rozvoj, legislativu a informační technologie prof. Radim Polčák.

K tématu AI, které je aktuálně diskutováno v celé společnosti, významně přispěl kolektiv mladých akademiků a odborníků z Ústavu práva a technologií naší fakulty, který se podílel na formulaci stanoviska Masarykovy univerzity k umělé inteligenci. Vyjádření si můžete přečíst na straně 11.

Přečtěte si také rozhovor s Veronikou Přibáň Žolnerčíkovou o eticko-právních aspektech AI „Nastavit hodnoty do kontextu technologie“.

V tomto čísle se můžete podívat také na Den na MUNI se studentem naší fakulty Lukášem Lančem a přečíst si zprávu o ocenění Svatavy Veverkové.

Návštěva polského velvyslance

Ve středu 19. 4. 2023 přivítal děkan Martin Škop za doprovodu honorárního konzula Polska v Brně Petra Mrkývky na naší fakultě polského velvyslance Mateusze Gniazdowskiho.
Ten kromě prohlídky fakulty diskutoval i se studenty a vyučujícími, kteří se tématu česko-polských vztahů věnují či se jinak o tuto problematiku zajímají. V knihovně si pan velvyslanec se zájmem prohlédl archivní sbírku polských odborných knih.

Setkání kolegií

Ve dnech 17. a 18. 4. 2023 proběhlo v Telči jednání kolegií právnických fakult MU a UK. Vedení obou fakult prodiskutovalo aktuální témata jako věda, financování VŠ nebo otázky právního vzdělávání. Cílem bylo seznámit se s fungováním jiné fakulty a zjistit, jaké společné problémy či plány obě fakulty mají. Ukázalo se, že přestože se každá z fakult pohybuje v jiném prostředí, které je dáno odlišnou tradicí či vnitřními předpisy, problémy mají velmi podobné. Setkání se neslo v přátelském duchu a určitě se v budoucnu zase podobná akce zopakuje.

Takřka desetiletá praxe setkávání PhD studentů oborů právních dějin a římského práva zahájená doc. Schellem a doc. Tauchenem byla v září 2022 korunována mezinárodní konferencí nejmladší generace právních historiků a romanistů. Konferenčním výstupem byl recenzovaný sborník obsahující některé z příspěvků. Brněnská konference byla v řadách participujících PhD studentů přijata s povděkem, který stvrdila i aktivita jednoho z účastníků (a autorů), který výtisk sborníku Edge of Tomorrow: The Next Generation of Legal Historians and Romanists ​předal prvnímu místopředsedovi Evropského parlamentu Othmaru Karasovi.

Právnická fakulta MU byla zastoupena na 117. Annual Meeting of the American Society of International Law, který se tradičně konal ve Washington, D.C. Martin Švec se zúčastnil Roundtable on Just Energy Transition: Legal Challenges Associated with Coal Phase Out. Společně s Paolo D. Farah (Global Law Initiatives for Sustainable Development), Chamu Kuppuswamy (University of Hertfordshire), Matjaz Nahtigal (University of Ljubljana) a Rachel Yeboah Nketiah (University of Energy and Natural Resources) diskutovali o komplexitě odklonu od spalování uhlí. COP 26 v Glasgow potvrdil, že na uhlí nelze pohlížet pouze jako na zdroj emisí CO2, ale též jako na nejrozšířenější zdroj výroby elektřiny. Roundtable se proto věnoval ekonomickým, právním a sociálním rizikům spojeným s postupným vyřazováním uhlí a přechodem na nízkouhlíkové energetické systémy.

Tým Právnické fakulty MU při své vůbec první účasti postoupil do osmifinále debatní soutěže v oblasti mezinárodního práva – The Hague Inter-University Law Debate Tournament. Tým ve složení Adam Dobiáš, Mane Hovhannisjan a Dominik Vostál se v základní skupině utkal s Hague University of Applied Sciences (Nizozemsko), Makerere University (Uganda) a University of Sheffield (Velká Británie). Soutěž pořádá Corax Foundation a účastní se jí univerzity z celého světa. Tým vede Martin Švec (Ústav práva a technologií) a Zuzana Vikarská (Katedra ústavního práva a politologie).

Události na fakultě

Dne 18. dubna se na právnické fakultě uskutečnil workshop „Vybrané praktické aspekty podporovaných zdrojů energie.“ Jan Urban a Kateřina Palkovská (advokátní kancelář Urban & Hejduk s.r.o.) seznámili účastníky workshopu jak s praktickými aspekty podpory elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů energie, tak s podmínkami vydávání, evidence a uznávání záruk původu energie z obnovitelných zdrojů. Workshop se též věnoval projektování a výstavbě energetických projektů využívajících OZE, jejich provozu a údržbě, stejně jako nemovitostním aspektům a povolovacím procesům. Akci organizovalo Oddělení energetického práva.

Noc s Andersenem

V pátek 31. 3. proběhl v Ústřední knihovně pod záštitou děkana fakulty Martina Škopa 3. ročník Noci s Andersenem. Na programu bylo nejen přespání v knihovně, ale i další akce. Některé jsou nedílnou součástí Noci jako je honba za pokladem, kde děti musím řešit různé hádanky, které je posouvají blíže k samotnému pokladu. Další akce, která se stala populární a stálou, je Vlaštovkiáda. Vlaštovku si děti udělají samy, popř. těm menším pomáhá doprovod. Letos se zúčastnily nejen děti, ale i jejich dospělý doprovod. Stálicí na Noci je také Fakultní divadelní spolek po vedením Markéty Štěpáníkové. Letos pro děti připravil dvě krátké divadelní hry „Stavební zákon v Ledovém království“ a „Vlk a Karkulka u soudu“.
Novinkou na akci byla návštěva Heleny Haraštové, zástupkyně nakladatelství Albatros, která dětem přinesla na ukázku dětské knihy různých jazyků, děti seznámila i s tím, co vše předchází tomu, než se kniha dostane do rukou malých čtenářů. Děti měly možnost slyšet čtenářské ukázky v cizích jazycích (angličtina, španělština, řečtina), kterých se ujal právě doprovod. Další novinkou na akci byl fotokoutek, který obsluhoval jeden z dětských účastníků Noci. Obě tyto novinky měly mezi dětmi velký úspěch.
Velké poděkování za přípravu akce patří Aleně Švachové a Renatě Nováčkové z knihovny. Také jako každoročně děkujeme Michalovi Radvanovi v roli pokladníka akce, Josefu Kotáskovi v roli rozhodčího Vlaštovkiády, Josefu Fialovi a Stavrosi Georgalas v roli správců pokladu. Zmíněné Heleně Haraštové za představení dětských knih a Jakubu Škopovi za fotokoutek.
Petra Georgala děkuje všem, a to jak dětem, tak jejich doprovodu za to, že přišli a snad si vše užili a příští rok se opět zastaví.

Připravované akce na fakultě

Dovolujeme si Vás pozvat na 2. ročník PRÁVNICKÉHO UKONČOVÁKU, který se bude konat ve středu 10. května 2023 od 16.00 hod. na fakultním dvoře.

Stejně jako loni bude i letos v půli května na fakultě o zábavu postaráno. Celá akce bude probíhat za doprovodu hudby, tento rok nám poprvé k poslechu a tanci zahraje DJ Navri. Nebude chybět samozřejmě ani občerstvení, o které se postará L2P Café & Bar. Zváni jsou jak zaměstnanci, tak studenti. Přijďte se odreagovat a oddechnout si v závěru končícího semestru, další den – ve čtvrtek 11. 5. – Vás čeká rektorské volno a MUNI Day, tudíž můžete alespoň na chvíli zapomenout na blížící se zápočtové a zkouškové období!

JUSTIN Open Day – 16. května 2023

Ústav pro otázky soudnictví pořádá v úterý 16. 5. v místnosti 040 od 10 do 12 hodin JUSTIN Open Day – den otevřených dveří na Ústavu pro otázky soudnictví.
Na programu je otevřená diskuse se členy Ústavu i Q&A v menších skupinách, prezentace, co Ústav pro otázky soudnictví nabízí studentům a studentkám, jak je možné se do jeho činnosti zapojit, jak se dělá právní věda a výzkum a cokoli dalšího, co bude účastníky zajímat.

Nové publikace

Časopis pro právní vědu a praxi 1/2023

Právě vyšel Časopis pro právní vědu a praxi číslo 1/2023. Naleznete v něm následující články:

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

Nová idea soukromého pracovního práva

BLAŽEK, Michal. Nová idea soukromého pracovního práva. C. H. Beck, 2023, 220 s. ISBN 978-80-7400-915-0. Dostupné z: https://www.beck.cz/nova-idea-soukromeho-pracovniho-prava

Jakou novou hmotněprávní argumentaci lze v praxi využít při řešení pracovněprávních sporů? Jaké procesní nástroje napomáhající zaměstnancům lze u soudu využít? Jaké jsou největší problémy pracovního práva a jak je vyřešit? Co je to idea posílené realizace subjektivních práv zaměstnanců? Na takové i jiné otázky se zaměřila tato publikace určená jak právním praktikům a teoretikům, tak i širší veřejnosti, se zájmem o hlubší poznání nejen pracovního práva.

The Austrian Codification of Administrative Procedure

CANANEA, Giacinto della, FERRARI ZUMBINI, Angela, PFERSMANN, Otto (eds.). The Austrian Codification of Administrative Procedure Diffusion and Oblivion (1920–1970). Oxford University Press, 2023, 352 s. ISBN 9780198867623. Dostupné z: https://global.oup.com/academic/product/the-austrian-codification-of-administrative-procedure-9780198867623?lang=en&cc=cz# 

V nakladatelství Oxford University Press vyšla monografie "The Austrian Codification of Administrative Procedure", na které se spoluautorsky podíleli doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D., a JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. Oba uvedení jsou spoluautory kapitoly přibližující dopady rakouské kodifikace správního procesu z roku 1925 na československou právní úpravu správního řízení z roku 1928 a let pozdějších (The Legislation on Administrative Procedure in Czechoslovakia). Publikace je uvedena zde: https://global.oup.com/academic/product/the-austrian-codification-of-administrative-procedure-9780198867623?lang=en&cc=cz#

SVOBODA, Tomáš, HALML, František, HEJČ, David, HRUBEŠOVÁ, Sára, SKLÁDALOVÁ, Denisa. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 271 s., Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Edice Scientia, sv. 739. ISBN 978-80-280-0248-0 (print), 978-80-280-0249-7 (online, pdf). Dostupné v Open Access PrF MU.

Stávající právní úprava správního soudnictví v České republice představuje v aktuálních podmínkách zcela integrální, a také integrovanou, součást mechanismu veřejné moci, se specifickým zaměřením na soudní kontrolu veřejné správy. Tento režim správního soudnictví je aktuálně upraven zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a v naší praxi je uplatňován od 1. 1. 2003. K počátku letošního roku tak právě uplynulo již dvacet let od uvedení této právní úpravy do života.

RADVAN, Michal. Czech Republic: Limited Constitutional Regulation of Environmental Protection Complemented by the Case Law of the Constitutional Court. In: SZILÁGYI, J. E. (ed.). Constitutional Protection of the Environment and Future Generations – Legislation and Practice in Certain Central European Countries. 1. vyd. Miskolc - Budapest: CEA Publishing, 2022, s. 161–202. ISBN 978-615-6474-22-3. DOI: https://doi.org/10.54237/profnet.2022.jeszcpefg_5

KOSAŘ, David, ŠIPULOVÁ, Katarína. Comparative court-packing. International Journal of Constitutional Law. 2023. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moad012

KOSAŘ, David, VINCZE, Attila. European Standards of Judicial Governance: From Soft Law Standards to Hard Law. Journal für Rechtspolitik. Wien: Verlag Österreich, 2023, roč. 30, č. 4, s. 491–501. ISSN 0943-4011. DOI: https://doi.org/10.33196/jrp202204049101

Nové učebnice

TAUCHEN, Jaromír, VOJÁČEK, Ladislav, KOLUMBER, David, SALÁK, Pavel, HORÁK, Ondřej. České právní dějiny po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 220 s., Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 560. ISBN 978-80-280-0227-5. K zakoupení v Obchodním centru MU.

BRUCKNEROVÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní: zvláštní část. 3., doplněné a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 253 s., Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. 561. ISBN 978-80-280-0281-7. K zakoupení v Obchodním centru MU.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

Přehled programů Fulbrightovy komise je k dispozici na odkaze https://www.fulbright.cz/stipendia/zakladni-informace/. Upozorňujeme také na krátkodobé (dny až týdny) a dlouhodobé (1–2 semestry) možnosti hostování amerických odborníků na fakultách. Informace k nim jsou zveřejněné na https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/ . K hostování amerických stipendistů proběhne též webinář v pátek 12. 5. 2023. Registrační formulář najdete na výše zmíněném webu.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na Portálu zaměstnanců PrF MU.

Na fakultě jsme ve dnech 20. – 21. 4. 2023 přivítali kolegyně z partnerské Saxion University of Applied Sciences, které si vedle dalšího programu pro naše studenty připravily prezentaci o mobilitních možnostech právě na této škole.

V rámci studentských výměn přes mezifakultní smlouvy jsme poprvé v Brně přivítali i studenta z partnerské Vietnam National University, který zde stráví zbytek jarního semestru a bude navštěvovat kurzy hostujících profesorů. V měsíci dubnu se jednalo mimo jiné o tyto kurzy:

Pro duben a květen zůstala nabídka kurzů zahraničních vyučujících stále pestrá:

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávací akce CERPEK

Jak motivovat studenty
Termín konání: 17. května 2023, 9:00 – 15:00
Akce je určena pro všechny vyučující na MU.
Na workshopu budete společně hledat odpovědi na klíčovou otázku, co motivuje studující, aby se učili. Zaměříte se na třídění motivů, představíme sebedeterminační teorii. Ukážeme postojové a didaktické možnosti podpory motivace studujících. Budete společně reflektovat vlastní zkušenosti, diskutovat problematické otázky a sdílet příklady z různých oborů a forem výuky.
Více informací a možnost registrace na https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/motivace-23

Školení pro zaměstnance MU

Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK) spolupracuje s kanceláří kvestorky Rektorátu MU na nabídce školení ve specifických odborných tématech, která nespadají do rámce kompetencí rozvíjených CERPEK. Školení jsou organizována s cílem proškolit zaměstnance v oblastech, které jsou součástí jejich pracovní agendy (např. IT školení, práce v INET, práce v IS MUNI, MAGION aj.) nebo v oblastech, které se prolínají napříč různými agendami (např. GDPR, Kyberbezpečnost, tvorba smluv aj.). Vzhledem k tomu, že témata školení se týkají agend stejných či podobných na všech součástech MU, jsou tato školení otevřená všem zaměstnancům MU. Školení jsou vhodná také pro nové zaměstnance k seznámení se s danými tématy v rámci jejich adaptace.
Zaměstnanci MU mají možnost se těchto školení zúčastnit a/nebo zhlédnout jejich záznamy.

Chcete být informováni o školeních RMU a jejich záznamech? Přihlaste se k odběru informací na https://cerpek.muni.cz/dalsi/dalsi-moznosti-vzdelavani/v-ramci-mu/skoleni-pro-zamestnance-mu-a-jejich-zaznamy

Noví zaměstnanci

Mgr. Kateřina Hobzová Mgr. Kateřina Hobzová
projektová manažerka
Ústav pro otázky soudnictví

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube