Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 2/2023

Newsletter 2/2023
23. 2. 2023, 13:47

Newsletter 6/2024

Masarykovy dny 2023

Kulturní centrum MU zve na akci Masarykovy dny 2. – 3. 3. 2023, která je svým programem zajímavá pro širokou akademickou i neakademickou veřejnost.

První den bude věnovaný vzpomínce a odkazu R. Scrutona (pouze pro zvané hosty) a uzavře ho doprovodný koncert na FSS MU s volným vstupem. Druhý den programu se věnuje aktuálnímu tématu dění ve východní Evropě a Rusku. Přednášet budou Andrej Zubov, Michael Žantovský a Petra Kuchyňková.

Vstup je volný po předchozí rezervaci na webu Masarykovy dny 2023.

Úspěch fakulty v ICC International Commercial Mediation Competition

Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se v konkurenci univerzit z celého světa dostal mezi 48 týmů vybraných do ústního kola prestižní soutěže v mezinárodně obchodní mediaci, kterou pořádá Mezinárodní obchodní komora. V ústních kolech, která proběhla v Paříži, se tým naší fakulty utkal s týmy z Austrálie, Singapuru a nakonec také s vítězem soutěže, týmem z Indie. Fakultní tým předvedl skvělý výkon. Některé jeho dílčí strategické kroky ve vyjednávání byly rozhodčími hodnoceny dokonce jako geniální či brilantní. Soutěž nabídla možnost zažít mediace v provedení světové špičky obchodních mediátorů, získat cennou zpětnou vazbu a navázat budoucí spolupráci.

Diskuze o pojmenování poslucháren zahájena

Od ledna letošního roku nese auditorim maximum název „Velká aula Karla Engliše“. V souvislosti s tím byl na únorovém zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU vznesen návrh na pojmenování všech velkých poslucháren po významných osobnostech z historie brněnské právnické fakulty, jak je to běžné na celé řadě univerzit v zahraničí.
Vedoucí katedry dějin státu a práva Jaromír Tauchen byl pověřen, aby sestavil pracovní skupinu, která prodiskutuje a navrhne vhodné osobnosti, jejichž jména budou nedávno zrekonstruované velké přednáškové místnosti nést.

Události na fakultě

Konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě úspěšná

Dne 14. února 2023 se uskutečnila tradiční konference Katedry trestního práva Nové jevy v ekonomické kriminalitě. Letošní ročník byl specifický tím, že jej katedra věnovala doc. JUDr. Josefu Kuchtovi, CSc., k blížícímu se významnému životnímu jubileu jako projev úcty a poděkování. Právě ekonomická kriminalita je dlouhodobě předmětem odborného zájmu doc. Kuchty. V bohatém programu vystoupila řada významných představitelů a osobností právní vědy i aplikační praxe z České republiky a Slovenska. Prezentována a diskutována byla pestrá škála témat postihujících kriminologické, trestněprávní, trestně procesní i kriminalistické aspekty, a to je nejen z pohledu národní právní úpravy a aplikační praxe, ale i práva unijního či zahraničních zkušeností. Svými příspěvky a účastí přispěli ke zdárnému průběhu konference i doktorandi a magisterští studenti právnických fakult.

The Hague Inter-University Law Debate Tournament

Právnická fakulta MU se v letošním roce poprvé zúčastní debatní soutěže v oblasti mezinárodního práva – The Hague Inter-University Law Debate Tournament. Soutěž pořádá Corax Foundation a účastní se jí univerzity z celého světa. Tým vedený Martinem Švecem (Ústav práva a technologií) a Zuzanou Vikarskou (Katedra ústavního práva a politologie) tvoří studenti Adam Dobiáš, Mane Hovhannisjan a Dominik Vostál. Více informací o soutěži i letošním ročníku na https://coraxfoundation.com/competitions/the-hague-law-debate-tournament-2023/.

Noc práva 2023

Již za pár týdnů nás čeká další ročník festivalu Noc práva – a opět se rozšiřuje množství měst, kde všude se koná. Letos si organizátoři program připravili v Brně, Olomouci, Ostravě, Opavě a Frýdku-Místku. A růst není pouze geografický – připraveného programu je letos opravdu hodně.
Pokud jde o Brno, do Noci práva se již tradičně zapojuje Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší soud, Kancelář veřejného ochránce práv a Národní divadlo v Brně. Nově se zapojuje také Ústavní soud, divadlo Husa na provázku a další instituce.
Noc práva je jak pro právníky, tak neprávníky. Jak pro studenty, tak pro absolventy. Je zde také program pro rodiče s dětmi. Na své si tak určitě přijde každý. Ať už stojíte o přednášky a debaty, anebo pokud se chcete jenom bavit a vidět divadelní představení či promítání filmů v kině, Noc práva vám dá přesně to, na co máte náladu.
Kompletní program včetně možnosti registrovat se na jednotlivé události naleznete na www.nocprava.cz.

Připravované akce na fakultě

Energy Transition Diplomacy

Ve dnech 6. – 8. března navštíví Právnickou fakultu MU Urban Rusnák (Ministerstvo zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky / Vrije Universiteit Brussels (Brussels Diplomatic Academy) / University of Dundee (Honorary Research Fellow)) za účelem výuky kurzu Energy Transition Diplomacy. Kurz si klade za cíl seznámit studenty s úskalími energetické transformace a vysvětlit jim roli klimatické a energetické diplomacie EU při její realizaci. Pozornost bude věnována odlišným prioritám a vnímání rizik spojených s energetickou transformací státy, které jsou významnými producenty energií, státy, které jsou naopak závislé na dodávkách energií ze třetích zemí, stejně jako roli soukromých subjektů v procesu energetické transformace. Urban Rusnák vedl v letech 2012–2021 (z pozice generálního tajemníka) Sekretariát Energetické charty. Před jmenováním generálním tajemníkem pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky, působil jako mimořádný velvyslanec Slovenské republiky na Ukrajině nebo jako zástupce vedoucího mise na velvyslanectví Slovenské republiky v Turecku. Více informací o kurzu najdete v ISU na https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2023/MVV27468K.

Debata o organizování českého předsednictví v Radě EU

Ve středu 15. března v 17:00 proběhne na Právnické fakultě MU diskuse s Mgr. Ludvíkem Zelinkou a Mgr. Malvínou Urbánkovou, kteří měli příležitost nahlédnout „pod kapotu“ organizování českého předsednictví v Radě EU. Oba absolventi působili půl roku na Stálém zastoupení ČR při EU, kde se věnovali energetické politice EU. Budeme si povídat jak o práci a životě v Bruselu, tak o unijním legislativním procesu během energetické krize. Diskuse, kterou organizuje Oddělení energetického práva (ÚPT), proběhne v místnosti 025.

Z publikační činnosti

V nakladatelství Munipress vyšla kniha Veřejný pořádek, důstojnost soudce a judikatura: Tři studie využití přístupu sociálních reprezentací v analýze právních pojmů. Interdisciplinární autorský tým pod vedením Terezie Smejkalové v ní představuje výsledky svého empirického výzkumu tvorby významu neurčitých právních pojmů. Kniha byla pokřtěna dne 25. 1. 2023 v divadle Husa na provázku po představení Vykouření za účasti představitelů justice i akademické obce. Kmotrou knihy byla dr. Eliška Wagnerová. Plný text knihy naleznete v Open Access sekci webu Právnické fakulty.

ROZEHNALOVÁ, Naděžda, GRODL, Lukáš, VALDHANS, Jiří, KYSELOVSKÁ, Tereza, PROVAZNÍK, Patrik, HODERMARSKY, Jan, MALACHTA, Radovan, KADLEC, Jan. Nestátní právo v oblasti mezinárodního obchodu aneb ke konceptu lex mercatoria 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 417 s., Edice Scientia, sv. č. 738. ISBN 978-80-280-0245-9 (print), 978-80-280-0246-6 (online). Dostupné v Open Access.
Oblast mezinárodního obchodního styku je oblastí, v níž se výrazně uplatňují tzv. nestátní prostředky právní regulace – z jiného pohledu soft law – tedy prostředky vytvářené mimo legislativní činnost státu či států. Poslední desetiletí přinášejí nový rozměr diskusí. Profilují se jak doktríny na úrovni mezinárodního práva soukromého, tak diskuse na úrovni procesního uchopení v rámci rozhodčího řízení, případně doktríny obhajující plnou autonomii na právu státu. Diskuse je v posledních dvou letech vedena na oboru mezinárodního práva soukromého a obchodního, tj. hodnocení stávajících doktrín a rozhodovací praxe zejména rozhodčích soudů, dvěma rozdílnými pohledy: pohledem integračním, umisťujícím tyto prostředky jako jednotlivé regulační nástroje do rámce pozitivních úprav a těmi také ohraničující autonomii spíše jednotlivých prostředků; a pohledem transnacionálním, odpoutávajícím tyto prostředky od jednotlivých národních úprav, resp. i hmotněprávních nadnárodních úprav.

KOMENDOVÁ, Jana. Nerovné zacházení z důvodu věku v zaměstnání a při výkonu povolání. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2023, roč. 162, č. 2, s. 103–121. ISSN 0231-6625.

SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromít, HORÁK, Ondřej, KOLUMBER, David (eds.). Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A-J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, 855 s. ISBN 978-80-7380-913-3.

V závěru roku 2022 vyšel první ze tří závěrečných svazků Encyklopedie českých právních dějin, které celý projekt po téměř deseti letech příprav a vlastní realizace zakončují. Mezi autory náležela i téměř šedesátka učitelů a doktorandů Právnické fakulty MU.
Součástí Encyklopedie je tak vedle věcných hesel (svazky I.XXII.) i obsáhlý soubor více než 2000 biografických medailonů významných (již nežijících) právníků. Jedná se o unikátní soubor biografií právnických osobností působících nejen v oblasti práva od středověku po současnost. Výběr osobností je postaven na teritoriálním hledisku. Zařazeny do něj byly také osoby narozené v českých zemích a na území Slovenska, které se však uplatnily převážně v zahraničí, a osoby, které se sice narodily v zahraničí, ale akademicky působily v českých zemích či na Slovensku. V případě právníků, kteří byli publikačně činní, byl jejich životopisný medailon doplněn i stručným přehledem jejich publikací.
XXIII. svazek přináší biografie právníků, jejichž příjmení začíná na písmena AJ.

KOUDELKA, Zdeněk. Korunovační klenoty Království českého v Rakousku. Leges, 2023, 68 s. ISBN 978-80-7502-643-9.

Kniha se věnuje gotickému žezlu a jablku Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV. Ty jsou nyní uloženy v rakouské dvorní klenotnici ve Vídni. Kniha se zabývá jejich historickým osudem i okolnostmi záměny za novější renesanční jablko a žezlo Ferdinanda I. Věnuje se i právní otázce jejich vlastnictví s tím, že náleží České republice. Uvádí i nechuť orgánů České republiky vlastnictví těchto klenotů prosazovat a požádat o jejich vydání České republice, což inicioval v roce 2018 moravský senátor Ivo Valenta. Součástí publikace je část věnovaná právnímu pojmu koruna a postavení korunovačních klenotů v republice na příkladu Maďarska a České republiky.

COFOLA INTERNATIONAL 2022

DRLIČKOVÁ, Klára, MALACHTA, Radovan, PROVAZNÍK, Patrik (eds.). Cofola International 2021: Current Challenges of Resolution of International (Cross-Border) Disputes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 465 s., Publikace Masarykovy univerzita, edice Scientia, sv. 737. ISBN 978-80-280-0230-5 (print), 978-80-280-0231-2 (online). ISSN 2464-8485. Dostupné z: Open Access Právnické fakulty MU. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P280-0231-2022

Sborník příspěvků z konference mladých vědců a doktorských studentů.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Středoškolská odborná činnost (SOČ)

Do 1. 3. 2023 je možné registrovat se do informačního systému JCMM a přihlašovat témata ​Středoškolské odborné činnosti (SOČ), která chcete vést se studenty středních škol ve školním roce 2023/2024. Pokud byste si nějaké téma zaregistrovali, předejte tuto informaci pro evidenci také na vedavyzkum@law.muni.cz.

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Podávání návrhů v rámci projektu AKTION je možné pro rok 2022 v těchto termínech:
  • 15. 4. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023
  • 15. 9. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.
  Související dokumenty a další informace jsou dostupnéna https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-republika-rakousko/projekty-granty.
 2. Fakulta i v roce 2023 nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2023 / Supporting the internationalisation of academics), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.

Další informace:

 • Kurzy zahraničních vyučujících pro JS 2023 jsou již vyhlášeny v aktuálním počtu 16 – informace najdete na příslušné fakultní stránce.
 • Ohlédnutí za únorovými příjezdy zahraničních studentů: z mimoevropských zemí svůj studijní pobyt v Brně absolvují studenti například z Kanady, Tchaj-wanu či Vietnamu.

Připravuje se:

 • Erasmus+: výběrové řízení na výukové a školicí pobyty 2023/2024 (předpokládá se vyhlášení na březen/duben 2023). Více informací najdete na stránkách CZS zde pro školící pobyty zde .

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na Portálu zaměstnanců PrF MU.

Přivítali jsme novou skupinu zahraničních studentů, kteří přijeli na naši fakultu studovat v jarním semestru, a to mimo jiné z Tchaj-wanu, Polska, Turecka, Litvy, Estonska, Francie, Itálie či Španělska.

Nabídka Centra jazykového vzdělávání

CJV MU jako certifikované pracoviště nabízí přípravný kurz na zkoušku TOLES Higher a zprostředkovává červnové termíny samotných zkoušek TOLES v úrovních Higher a Advanced. Test of Legal English Skills je aktuálně nejrozšířenější mezinárodně uznávanou zkouškou z právnické angličtiny. Úspěšným absolventům umožňuje získat certifikát s neomezenou platností. Učebnici ke zkoušce lze zapůjčit v knihovně na PrF MU či zakoupit. Další materiály, včetně odkazů na elektronické zdroje a aplikace na procvičování, obdrží studenti ve výuce přípravného kurzu.

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube