Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 1/2023

Newsletter 1/2023
30. 1. 2023, 12:39

Newsletter 6/2024

Projev děkana při příležitosti přejmenování Velké auly Karla Engliše

Masarykova univerzita u příležitosti 104. výročí od svého založení pojmenovala aulu po Karlu Englišovi. Aula nově nese název Velká aula Karla Engliše. Při příležitosti přejmenování auditoria maxima proslovil také děkan právnické fakulty Martin Škop.

Vítejte. Jsem rád, že jste tady, vy přítomní v sále i Masarykova univerzita.
Sešli jsme se zde ke dvěma význačným událostem. Odhalení jména Velké auly Karla Engliše a oslavu výročí vzniku Masarykovy univerzity, které nastane za čtyři dny. Obě tyto události jsou provázány vzájemně a jsou také provázány s právnickou fakultou. Profesor Karel Engliš významnou měrou přispěl ke zřízení univerzity a jako ministr financí se zasloužil o tuto stavbu, včetně později dostavěné auly... (celý projev)

Masarykova univerzita pojmenovala aulu po Karlu Englišovi

Dříve Velká aula, dnes Velká aula Karla Engliše. Tak zní oficiálně aktuální jméno snad nejreprezentativnějších prostor Masarykovy univerzity, kde se pravidelně konají ty nejvýznamnější akce a události MU.
Masarykova univerzita slaví 104. výročí od svého založení. V rámci oslav přejmenovala 24. ledna aulu na právnické fakultě, která nově ponese jméno Karla Engliše, prvního rektora univerzity a jedné z největších osobností své doby.

Při příležitosti 104. výročí založení Masarykovy univerzity obdržel Jiří Blažek z Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF Bronzovou medaili Masarykovy univerzity. Doc. Blažek je zakládajícím členem Spolku přátel Karla Engliše, napsal řadu článků, publikací a zorganizoval několik konferencí a výstav zabývajících se osobností prvního rektora Masarykovy univerzity.
Foto: Radek Míča, Masarykova univerzita

Rozhovor s Jaromírem Tauchenem o životě Vladimíra Kubeše

Profesor Vladimír Kubeš (19081988) patřil ke druhé generaci vyučujících na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Vzhledem k jeho politickému pronásledování po únoru 1948 a nemožnosti publikovat výsledky jeho vědecké práce je jeho jméno a dílo dodnes nedoceněno a neprávem opomíjeno. O jeho životě a odkazu si Právo 21 povídalo s Jaromírem Tauchenem, docentem právní historie na brněnské právnické fakultě, který je editorem druhého vydání nedávno vyšlých Kubešových pamětí a správcem jeho písemné pozůstalosti, čítající téměř třicet archivních kartonů.

Komentář k SEU, SFEU a LZPS

Premiér Petr Fiala přijal 20. 12. 2022 zástupce kateder evropského práva českých právnických fakult, převzal od vedoucího autorského kolektivu Komentáře k SEU, SFEU a LZPS prof. Tomáška výtisk tohoto díla a prodiskutoval aktuální otázky evropské integrace a českého předsednictví. Komentář vytvořený v rámci českého předsednictví v EU bude následně přeložen do ukrajinského jazyka s tím, že tato verze bude zdarma k dispozici ukrajinským kolegům.
Právnickou fakultu MU a Katedru mezinárodního a evropského práva reprezentovali spoluautoři komentáře doc. Filip Křepelka a doc. David Sehnálek.
Foto: Úřad vlády

Europäisches Zivilverfahrensrecht

Na právnické fakultě výukové období skončilo, ale vyučující pokračují v přednáškové činnosti v zahraničí. Doc. Lavický a dr. Dobrovolná z katedry civilního práva procesního ve dnech 19. a 20. 12. vedli jako hostující vyučující výuku na Universität Salzburg v kurzu „Europäisches Zivilverfahrensrecht“, který organizovali Prof. Dr. Matthias Neumayr z Universität Salzburg a Prof. Dr. Thomas Garber z Universität Graz. Doc. Lavický zprostředkoval rakouským studentům znalosti o vývoji českého civilního práva procesního a jeho paralelách s rakouským civilním řádem soudním. Dr. Dobrovolná se zaměřila na směrnici o reprezentativních žalobách spotřebitelů a její transpozici do českého, rakouského a německého právního řádu.
Katedra civilního práva procesního tímto prohloubila spolupráci se stejně zaměřenými katedrami obou významných rakouských univerzit, přičemž již byly naplánovány i další společné odborné či výukové akce.

Gaudeamus 2023 v Praze

Rok 2022 na Katedře ústavního práva a politologie: co se nám povedlo, na co jsme hrdí

Rok 2022 byl na aktivity a výstupy naší katedry opravdu bohatý. Byl ohraničen dvěma personálními úspěchy: na konci roku 2021 se Kateřina Šimáčková stala soudkyní Evropského soudu pro lidská práva, na začátku roku 2023 vyslovil Senát souhlas se jmenováním Jana Svatoně soudcem Ústavního soudu. Zároveň se katedra v roce 2022 rozrostla o tři nové členky: Alžbetu Královou, Katarínu Šipulovou a Marii Zámečníkovou.

Knihy:

 • velký komentář k Listině základních práv a svobod (D. Kosař mezi editory, další členové katedry mezi autory: J. Benák, Z. Vikarská, L. Vyhnánek, R. Zbíral),
 • kniha Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu (H. Smekal, J. Benák, M. Hanych, L. Vyhnánek, Š. Janků) sice vyšla už dříve, v roce 2022 jí však bylo věnováno sympozium publikované v čísle 2/2022 Časopisu pro právní vědu a praxi,
 • sborník Dělba moci (ed. V. Šimíček, kapitoly i od dalších členů katedry),
 • Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám (s příspěvky od většiny členů katedry),
 • monografie Lidská práva starších lidí (K. Šimáčková společně s V. Bílkovou a A. Tymofeyevou, odevzdáno nakladateli Wolters Kluwer, bude vydáno v r. 2023),
 • kniha Správní soudnictví (Z. Koudelka jedním z autorů),
 • kapitola v knize National Constitutions and EU Integration (Z. Vikarská a K. Baraník),
 • kapitola Koronavirová krize a mezinárodní organizace (Z. Vikarská ve spoluautorství s V. Bílkovou) v knize Reakce právního systému ČR na covidovou pandemii.

Články:

Konference:

 • konference Církev a stát zaměřená primárně na novinky v kanonickém právu; viz zprávu o konferenci z pera Jiřího Nováka a sborník z konference,
 • konference Právní regulace sociálně tržního hospodářství (Vojtěch Šimíček), z níž bude opět vydán i tradiční sborník příspěvků,
 • David Kosař a Katarína Šipulová zorganizovali workshop k neformálním soudcovským institucím (viz jejich druhý ERC grant: INFINITY) v pražské Grébovce a také se zúčastnili workshopu Courts and Democratic Backsliding and Erosion, Occidental College, LA, USA,
 • členky a členové katedry po covidové pauze zorganizovali dva výjezdní semináře: DOUPě 1/2022 (Pavel Kandalec a Jaroslav Benák, téma Prezident (z)a trest) a DOUPě 2/2022 (Zuzana Vikarská, Marie Zámečníková a Alžbeta Králová, téma ústavní právo a hodnoty).

Granty:

Výuka:

 • Pavel Kandalec v roce 2022 rozšířil kapacity svého předmětu Lidská práva v trestním řízení, ve kterém si přišli na své ti, kteří se chtěli dozvědět něco více o trestním právu v praxi,
 • doktorandky katedry Jana Kvasnicová a Lenka Křičková rozjely ve spolupráci s KVOP nový předmět Klinika antidiskriminačního práva (garance: Zuzana Vikarská), který bude vzhledem k velkému zájmu studentů opět vypsán i na jaře 2023,
 • Alžbeta Králová od jara 2023 garantuje další nový dovednostní předmět Klinika práv zranitelných skupin, rovněž organizovaný a vyučovaný ve spolupráci s KVOP,
 • ve spolupráci s katedrou proběhlo fakultní kolo Lidskoprávního moot courtu, jehož celostátní finále proběhne v únoru 2023 na Ústavním soudu; soudit ho budou Kateřina Šimáčková, Vojtěch Šimíček, Monika Hanych a Martin Kopa.

Výjezdy a internacionalizace:

 • Jaroslav BenákZuzana Vikarská přednesli v říjnu 2022 vyžádané přednášky na KU Eichstätt, kde s partnerskou univerzitou diskutovali o výuce práva a náboženství,
 • Patrick Casey Leisure představil svůj výzkum na konferenci Academy for European Human Rights Protection v Kolíně v panelu o sociálních právech moderovaném bývalou soudkyní ESLP Angelikou Nussberger,
 • Lenka Křičková absolvovala v rámci projektu IGA výzkumný pobyt na Neapolis University Pafos na Kypru pod vedením prof. Aliny Tryfonidou a výzkumný pobyt na Oxfordské univerzitě pod vedením dr. Jana Petrova,
 • Anna Citterbergová absolvovala v rámci programu IGA nejprve stáž v Evropském parlamentu (Brusel/Štrasburk) na jaře 2022, a následně druhou stáž v sídle OSN v New Yorku na podzim 2022,
 • Marek Pivoda na podzim 2022 obhájil titul MPhil na Oxfordské univerzitě, Terezie Boková od září 2022 studuje v programu MJur na Oxfordské univerzitě.

Studium v 80. letech | 70. a 80. léta z pohledu studenta

V dalším díle rozhovorů o historii fakulty z pohledu studenta zpovídal Jaromír Tauchen doc. JUDr. Petra Mrkývku, Ph.D., vedoucího Katedry finančního práva a národního hospodářství Právnické fakulty MU.

Události na fakultě

Den otevřených dveří na Právnické fakultě

Připravované akce na fakultě

Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023

Konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě 2023 se uskuteční dne 14. 2. 2023. Zveme zájemce z řad učitelů i studentů nejen doktorského studia. Účast na konferenci s aktivním příspěvkem přislíbili prof. Vladimír Kratochvíl, prof. Jaroslav Fenyk, dr. František Púry a dr. Miroslav Růžička. Věříme, že Vás témata konference osloví. Více informací naleznete na www.novejevy.law.muni.cz.

Nové publikace

Smlouva o fungování EU. Smlouva o EU. Listina základních práv EU. Komentář

V rámci 467 ustanovení SEU, SFEU, LZPEU kolektiv 35 autorů a autorek sledovalo vývoj souvisejícího sekundárního práva a judikatury s cílem podat co nejpřesnější a neúplnější výklad právního stavu ke každému z komentovaných ustanovení k přelomu let 2021 a 2022. Kromě relativně stabilních hodnot a institucí komentář obsáhl také téma např. azylové politiky, ochrany životního prostředí, lidských práv, veřejného zdraví, ale třeba i energetiky či vnějších vztahů.
Unikátní komentář vychází u příležitosti českého předsednictví v Radě EU a je výjimečným počinem napříč právnickými fakultami. Spoluautory komentáře za PrF MU jsou Filip KřepelkaDavid Sehnálek.

KUPČÍK, J., DUFKOVÁ, B., ŠVEC, M. Zákon o prověřování zahraničních investic. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2022.

K 1. 5. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic, jímž byl do českého práva zaveden zcela nový režim prověřování investic do entit či věcí sloužících k výkonu hospodářské činnosti v České republice přicházejících ze třetích zemí. Tento zákon, navazující na nařízení Evropské unie stanovující rámec takových prověřování (avšak ponechávajících zřízení režimu na vůli členských států), poměrně výrazně zasahuje do transakční praxe v případech, kdy kupující pochází ze zemí mimo Evropskou unii.
Autoři si před sebe postavili náročný úkol – připravit komentář k tomuto zákonu v situaci, kdy neexistovaly prakticky žádné bližší pokyny k jeho aplikaci a kdy rozhodovací praxe, s ohledem na potřebu ochrany důležitých zájmů státu zcela pochopitelně, zůstává neveřejná.

Finanční trh a jeho stabilita

Kniha Michala Janovce s názvem Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, kde jsou tyto jednotlivé oblasti dány do vzájemných souvislostí a vytváří komplexní celek pojednávající o finančním trhu a jeho stabilitě.
Stabilita finančního trhu je ovlivňována mnoha kritérii. Dohledu nad finančním trhem je přisuzována zvláštní a zásadní role, neboť má významnou stabilizační funkci nejen v podobě dohledu samotného, ale mnohdy výkon dohledu funguje regulačně. Mimo regulaci a dohled se kniha zabývá odpovědností na finančním trhu optikou různých odpovědnostních vztahů a oblastí měnové unie, která může také stabilitu v jistých ohledech upevňovat.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. I v roce 2023 fakulta nabízí podporu internacionalizace akademických pracovníků (dle Pokynu děkana č. 1/2023), a to na tyto aktivity:
  • aktivní účast na zahraniční konferenci ve výši 15 000 Kč,
  • budování či rozvíjení mezinárodních vědeckých sítí ve výši 20 000 Kč,
  • zapojení se do výuky v programech na zahraničních univerzitách ve výši 20 000 Kč.
 2. Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2023 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v roce 2022 a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2023 budou:
  • 15. 4. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023
  • 15. 9. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

Připravuje se:

 • Erasmus+: výběrové řízení na výukové a školicí pobyty 2023/2024 (březen/duben 2023). Více informací najdete na stránkách CZS zde pro školící pobyty zde.
 • Kurzy zahraničních vyučujících – JS 2023: studenti se mohou opět těšit na širokou nabídku zajímavých kurzů, jejichž aktuální seznam najdete na příslušné fakultní stránce, ale není zdaleka konečný a je průběžně doplňován.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou zveřejňovány na webu v sekci Zaměstnanec

Okénko pro zážitky ze zaměstnanecké mobility

S finanční podporou agentury pro česko-bavorskou spolupráci navštívili zástupci zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity partnerskou Maximilian Universität Würzburg. Bavorské město ležící na řece Mohan navštívili zaměstnanci Centra jazykového vzdělávání, kteří na Právnické fakultě MU vyučují odborné právnické jazyky (německý, španělský a francouzský), zástupce Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU a pět studentů magisterského program Právo na PrF MU. Studenti se na partnerské právnické fakultě setkali s místními studenty, zúčastnili se výuky a společně zpracovali a prezentovali projekt přibližující obě města a univerzity. Vyučující jazyků navštívili výuku právnických jazyků a diskutovali výuku odborného jazyka právnického s kolegy z partnerské univerzity. Zástupci zahraničních oddělení obou fakult dohodli podobu další spolupráce a shodli se na rozšíření mobilit v rámci smlouvy Erasmus+. Oboustrannou spolupráci ocenil také proděkan právnické fakulty ve Würzburgu dr. Schuster. Veliké poděkování patří dr. Karin Linhart, která návštěvu z veliké části organizačně podpořila. Těšíme se, že v budoucnu přivítáme kolegy z Würzburgu na naší fakultě.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

CERPEK – Centrum rozvoje kompetencí

Jak nastavit hodnocení a jak jej dobře využít
Termín konání: 7. 2. 2023, 9:00 – 15:00
V rámci workshopu si odpovíme na otázku, jaké benefity přináší formativní hodnocení studentům a také vyučujícím. Budeme diskutovat specifické výhody a překážky využití hodnocení ve formativní funkci ve vysokoškolském prostředí. Budeme sdílet, diskutovat a vzájemně se inspirovat ve využití konkrétních strategií pro nastavení hodnocení zkoušek a zápočtů a to tak, aby se maximalizoval jejich učební potenciál. Více informací a kontakt k registraci naleznete zde: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/hodnoceni_02-23

Jak podpořit učení studentů
Termín konání: 21. 2. 2023, 9:00 – 15:00
Prakticky zaměřený workshop představí vyučování jako tvůrčí proces, ve kterém vyučující a studující spoluvytvářejí podmínky pro aktivní učení se založené na hlubokém propojování dosavadních znalostí a dovedností studujících s novými poznatky. Jak vytvářet podmínky pro aktivní učení? Jak vést studenty k propojování znalostí a dovedností? Společně prozkoumáme charakteristiky konstruktivistické výuky a jejich souvislost s kvalitou a efektivitou výuky. Přiblížíme si: jakým způsobem se studenti při takto vedené výuce učí; jak jejich učení podpořit; jak takovou výuku připravit a vést. Více informací a kontakt k registraci naleznete zde: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/podporit-uceni

Trénink microskills: Jak klást účinné otázky
Termín 1. 3. 2023, 16:00 - 18:30
Trénink microskills je možností získat tuto praxi v bezpečném prostředí a nanečisto si vyzkoušet, co jak funguje a jak nám to vyhovuje. Celé setkání bude věnováno praktickému cvičením a zpětné vazbě na něj.
Zkusíme vymýšlet a pokládat otázky, které zafungují, jak potřebujeme: vzbudí zvědavost, podnítí diskusi, motivují k přemýšlení, zapojí všechny… Od ostatních zjistíme, jak to zafungovalo, poslechneme si, jak by je položil někdo jiný, a dáme si další pokus. Příliv aha-momentů a dynamický průběh zaručen. Více informací a kontakt k registraci naleznete zde: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/ucinne-otazky_03-23

Noví zaměstnanci

Mgr. Anna Didyk Mgr. Anna Didyk
odborná pracovnice
Ústav práva a technologií
  Bc. Michal Kovalčík Bc. Michal Kovalčík
odborný pracovník
Ústav pro otázky soudnictví

Důležité odkazy

Nové knihy

 • FIALA, Roman. Občanský zákoník: komentář. IV, Dědické právo (§ 1475-1720). 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2022. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-869-6. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513636
 • BENÁK, Jaroslav (ed.). Církev a stát 2022: sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-280-0172-8. Dostupné také z: https://www.law.muni.cz/sborniky/cirkevastat/2022/cirkevastat2022.pdf. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513692
 • FLORA, Martin. Lesní zákon: komentář. Praha: C.H. Beck, 2022. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-905-1. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513730
 • SOTOLÁŘ, Alexander. Evropský veřejný žalobce: řízení o trestných činech proti finančním zájmům Evropské unie: komentář k nařízení Rady (EU) 2017/1939. Praha: C.H. Beck, 2022. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-887-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513738
 • BOBEK, Michal, BŘÍZA, Petr, KOMÁREK, Jan. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2022. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-896-2. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513743
 • BENÁK, Jaroslav, FILIP, Jan, ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-280-0190-2. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513770
 • TOMÁŠEK, Michal. Smlouva o fungování EU: Smlouva o EU ; Listina základních práv EU : komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-508-5. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513859
 • KUČERA, Zdeněk, PAUKNEROVÁ, Monika, PFEIFFER, Magdalena, RŮŽIČKA, Květoslav, VYBÍRAL, Petr. Mezinárodní právo soukromé. 9. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-889-1. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513866
 • CORRALES, Marcelo, WILSON, Michael Lowery, FENWICK, Mark, FORGÓ, Nikolaus, BÄRNIGHAUSEN, Till (eds.). AI in e-health: human autonomy, data governance and privacy in healthcare. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. Cambridge bioethics and law. ISBN 978-1-108-83096-6. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513195
 • KOPECKÝ, Martin. Správní řád: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2022. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7676-422-4. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513224
 • BANKS, Michelle, BARROW, Bellina, BELMONT JENNINGS, Jennifer et al. Women in law: discovering the true meaning of success. Baltimore, MD: Ramses House Publishing, 2022. ISBN 979-8-9855653-0-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513632
 • CSINK, Lóránt, TRÓCSÁNYI, László (eds.). Comparative constitutionalism in Central Europe: analysis on certain Central and Eastern European countries. Miskolc: CEA Publishing, 2022. Legal studies on Central Europe. ISBN 978-615-6474-02-5. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513664
 • OROSZ, Ladislav. Ústava Slovenskej republiky: komentár. Zväzok I., (Základné princípy a ľudské práva). Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. Komentáre Wolters Kluwer. ISBN 978-80-571-0380-6. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513779
 • Words fail us. [Jerusalem]: B'tselem, [2021]. ISBN 978-965-7613-50-4. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513658
 • VARGA, Csaba. Rule of law: contesting and contested. Budapest: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law, 2021. ISBN 978-615-6356-02-4. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006513684

Více nových knih naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube