Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 11/2023

Newsletter 11/2023
24. 11. 2023, 10:01

Newsletter 6/2024

Udělení Pamětních medailí Právnické fakulty UPJŠ v Košicích

Při příležitosti 50. výročí založení Právnické fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích zasedala Vědecká rada PrF UPJŠ v Domě umění v Košicích. Na tomto slavnostním zasedání byla Právnické fakultě Masarykovy univerzity a jejímu děkanovi Martinu Škopovi udělena Pamětní medaile za vzájemnou dlouholetou institucionální spolupráci.

Za dlouholetou spolupráci byl pamětní medailí oceněn také Michal Radvan, dlouholetý člen Vědecké rady PrF UPJŠ.

Výsledky Ceny Ius et Societas 2022/2023

Vzdělávací nadace Jana Husa, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity každoročně vyhlašují Soutěž o cenu Ius et Societas pro studenty českých, slovenských a dalších zahraničních vysokých škol. Spolupracujícími institucemi jsou Ústavní soud ČR, Nejvyšší soud ČR, Nejvyšší správní soud ČR, Nejvyšší státní zastupitelství ČR a Veřejný ochránce práv.
Cena Ius et Societas je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěže se pravidelně zúčastňují studenti magisterských, bakalářských a doktorských studijních programů vysokých škol.
V letošním roce, kdy se sešel větší počet soutěžních prací, se hodnotilo zvlášť ve dvou kategoriích, a to v magisterských pracích a v pracích doktorandských. Z obou kategorií byly vybrány tři vítězné práce. Výsledky najdete na webu fakulty.

Martin Švec (Oddělení energetického práva, ÚPT) se stal zpravodajem (Country Reporter) pro Českou republiku výzkumného institutu CELIS, který se zabývá prosazováním lepší regulace zahraničních investic v kontextu bezpečnosti, veřejného pořádku a konkurenceschopnosti. V jeho rámci se bude Martin zabývat vývojem mechanismu prověřování zahraničních investic na úrovni ČR i EU. Institut CELIS je předním fórem pro studium a diskusi o politice prověřování investic. Více informací o CELIS je k dispozici na webu www.celis.institute.

Gaudeamus Brno 2023

Jako každý rok jsme se i letos zúčastnili veletrhu vysokých škol Gaudeamus v Brně. Stánek právnické fakulty po celé čtyři dny vzorně reprezentovali naši studenti a studentky.

Advokáti do dětských domovů na PrF MU

Česká advokátní komora, která ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové dětem a projektem „To dáš!“ organizuje projekt Advokáti do dětských domovů, domluvila další setkání s pracovníky dětských domovů na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se už o třetí pokračování besed, které mají za cíl šířit osvětu v problematikách, se kterými se děti v poslední fázi svého pobytu v dětských domovech, a také po jejich opuštění, setkávají nejčastěji.
Besedu otevřel Michal Blažek výkladem z oblasti pracovního práva a ve své přednášce přehledně shrnul nejčastější úskalí pro zaměstnance i zaměstnavatele. Osvětou v trestním právu přispěla Milana Hrušáková, která se ve své poutavé přednášce zaměřila na hmotněprávní i procesní úpravu, mimo jiné s důrazem na mladistvé a související trestné činy.

Projekty Ústavu práva a technologií

V průběhu posledních měsíců došlo k úspěšnému uzavření dvou projektů řešených na Ústavu práva a technologií.

Ke konci září byl uzavřen projekt STIRData financovaný EU v rámci výzvy CEF Telecom, který se zabýval interoperabilitou při zveřejňování dat z obchodních rejstříků. ÚPT byl členem mezinárodního konsorcia vedeného koordinátorem z Národní technické univerzity v Aténách a měl na starosti vytvoření rámce pro dosažení právní interoperability při poskytování dat v různých jurisdikcích.

Koncem října byl uzavřen projekt Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace podpořený TAČR, na kterém se ÚPT podílel ve spolupráci v vysokou školou AMBIS a ČVUT. Hlavním výstupem projektu je analýza propojující technickou a právní rovinu fungování AI a série doporučení pro účastníky životního cyklu AI, která mají vést k zajištění dodržování a ochrany základních práv při vývoji a nasazení systémů umělé inteligence.

Události na fakultě

Katedra finančního práva a národního hospodářství

V pondělí 13. 11. 2023 se ve Velké aule Karla Engliše uskutečnil neobvyklý koncert vážné hudby. Umělci ze Simfonia Varsovia představili hudbu národů meziválečného Polska. Součástí programu byla výstava významných polských osobností kultury, vědy a politiky z období II. Polské republiky. Dojem z kulturního zážitku podpořila také ochutnávka medoviny a tradičního polského hruškového vína. Celá akce byla uspořádána k příležitosti státních svátků Polska a České republiky na památku 17. listopadu coby Mezinárodního dne studentstva. Za její organizaci děkujeme zejména vedoucímu Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF MU a polskému honorárnímu konzulovi v Brně Petru Mrkývkovi a studentům a studentkám předmětu Konzulární praxe.

Velvyslanec Polské republiky pan Mateusz Gniazdowski v zastoupení polského ministra pro vzdělávání a vědu předal dne 15. 11. 2023 při příležitosti polského státního svátku na ambasádě v Praze Petru Mrkývkovi stříbrnou medaili jako vyznamenání za zásluhy o polskou vědu Sapientia et veritas.

V roce 2023 se zástupci PrF MU David SehnálekDana Šramková aktivně zapojili do evropského projektu Comparative Research Platform (CRP). Prostor pro prezentování výstupů několikaměsíční práce, rozdělené v rámci projektu CRP do 4 tematických oblastí, poskytla mezinárodní vědecká konference pořádaná ve dnech 15. až 17. 11. 2023 ve Varšavě. Pořadatelem konference i koordinátorem celého projektu CRP byla polská organizace Institute of Justice (Instytut Wymiaru Sprawedliwości). Vystoupení obou přednášejících z PrF MU vzbudila pozitivní ohlasy a výstupy jejich práce budou spolu s dalšími publikovány v odborné monografii.

Katedra trestního práva

Profesor Fenyk převzal Liberty Award
Liberty Award je nejvyšší vyznamenání udělované Bohemian Lawyers’ Association of Chicago osobnostem, které si zaslouží ocenění za službu lidem českého, slovenského, moravského, slezského nebo rusínského dědictví v České republice, na Slovensku nebo ve Spojených státech.

Ve čtvrtek 16. listopadu 2023 se prof. Fenyk a prof. Kalvodová zúčastnili setkání národní skupiny AIDP v prostorách PF UK v Praze na téma „Trestní justice s mezinárodním prvkem a role ČR“, kde v úvodu vystoupili JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. (náměstek nejvyššího státního zástupce), a Mgr. Petr Klement (náměstek Evropské veřejné žalobkyně).

Ústav pro otázky soudnictví

Ústav pro otázky soudnictví zorganizoval 6. listopadu 2023 návštěvu Martina Krygiera, profesora práva a sociální teorie na University of New South Wales v Austrálii a současně seniorního výzkumného pracovníka CEU v Budapešti. V publikační činnosti se věnuje rule of law a jeho výzvám a vyzyvatelům, v poslední době převážně protiústavnímu populismu.
Prof. Krygier představil hlavní myšlenky kapitoly Tempering Power. How to think, and not to think, about the Rule of Law své plánované knihy. Tvrdí, že bychom se měli více zaměřit na to, proč by se měl někdo zajímat o rule of law, jaký je účel tohoto principu – a ne pouze na to, co rule of law je a co zahrnuje. Dále zdůraznil pozitivní rozměr právního státu, který umožňuje efektivnější využití moci. Po Martinově krátkém úvodu se rozproudila nesmírně zajímavá a podnětná diskuse, obohacená o dotazy a názory četných hostů z Katedry ústavního práva a politologie.

Katedra právní teorie

Minulý rok vyšla vedoucímu Katedry právní teorie Martinu Haplovi v nakladatelství Leges monografie Utilitarismus a filozofie lidských práv. Debaty o ospravedlnění těchto práv jí však rozhodně nekončí. Časopis Právník ve svém aktuálním čísle otiskl balíček čtyř kritických textů od Jiřího Baroše, Martina Turčana, Tomáše Sobka a Martina Abela, jakož i odpověď autora Proč být utilitaristou? O smyslu a zdůvodnění lidských práv.

Martin HaplaTomáš Sobek se v rámci jejich výzkumného pobytu na Univerzitě v Tsukubě zúčastnili 1st Philosophy of Human Rights Japan Workshop.

Poslední říjnovou středu jsme na fakultě přivítali profesora Alexandera Someka z Vídeňské univerzity. Profesor Somek přednesl příspěvek na téma Constituting the Legal Relation, ve kterém se podrobně zabýval nejen limity právního vztahu, ale i vztahem práva a morálky. Jsme rádi, že se další workshop v rámci série MUNI Legal Theory Workshop povedl, a že se do následující diskuze aktivně zapojili i studenti.

Katedra dějin státu a práva

Na pozvání sesterské katedry právní historie vídeňské právnické fakulty se brněnští a budapešťští právní historici zúčastnili 6. listopadu 2023 ve Vídni přátelského setkání s názvem „Rechtshistorischer Trialog Wien – Budapest – Brünn“, na kterém prezentovali výsledky svého aktuálního výzkumu.
Jaromír Tauchen přednesl příspěvek na téma „Vladimír Kubeš – eine vergessene Persönlichkeit, die Brünn und Wien verbindet“, David Kolumber na téma „Czechoslovak Judiciary under Communism“ a Jan Kabát na téma „Die Juristentage in der Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit“.

Ve dnech 6. – 8. listopadu 2023 hostila brněnská právnická fakulta maďarské právní historičky Prof. Dr. Eszter Cs. Herger a Dr. Patrícii Dominiku Niklai z Právnické fakulty Univerzity v Pécsi. Prof. Herger je významnou právní historičkou ve středoevropském prostoru, zakladatelkou a vedoucí výzkumné skupiny pro srovnávací právní dějiny (Dezső-Márkus-Forschungsgruppe für vergleichende Rechtsgeschichte), jejímž spolupracujícím členem je i vedoucí katedry dějin státu a práva Jaromír Tauchen. Maďarské kolegyně vyučovaly předmět Modern Hungarian Legal History and the Impact of the European Legal Development on the Hungarian Law. O jeho absolvování byl značný zájem, zapsalo si ho 33 studentů.

Katedra ústavního práva a politologie

Ve dnech 10. – 12. listopadu 2023 se v nádherném prostředí Moravského krasu, konkrétně v Jedovnicích, uskutečnil tradiční výjezdní seminář DOUPě – Diskutujeme O Ústavním Právu. Cílem semináře pořádaného Katedrou ústavního práva a politologie PrF MU bylo prozkoumat oblast sociálních práv, a to spolu s magisterskými studenty, doktorandy a zástupci středoškoláků.
V rámci pěti diskuzních panelů jsme společně s našimi váženými hosty – bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou a předsedou Nejvyššího správního soudu Karlem Šimkou – otevřeli širokou škálu zajímavých témat. Mezi ně patřilo např. právo na příznivé životní prostředí, právo na bydlení, význam odborů, racionalita testu racionality, práva menstruujících či ochrana zdraví cizinců.
Neméně zajímavým byl i náš sobotní výlet, který zahrnoval prohlídku Punkevních jeskyní a turistické dobrodružství zakončené simulovanou parlamentní debatou. Již nyní pracujeme na sestavení sborníku studentských příspěvků a připravujeme se na další DOUPě, které se ve dnech 24. – 26. listopadu zaměří na ústavněprávní aspekty trestního práva.

Ústav práva a technologií

Ústav práva a technologií spolu s Kozminski University, University of Palermo a AI LAW TECH Foundation uspořádal ve dnech 27. až 28. října ve Varšavě první ročník konference „International Scientific Workshop I – Legal Challenges of Disruptive Technologies“. V devíti tematických panelech se více jak 34 přednášejících věnovalo tématům jako právní regulace a využití kvantových technologií, AI, blockchainu, průmyslu 4.0 a zdravotnictví 4.0. Za Ústav práva a technologií se akce aktivně zúčastnili Radim Polčák, který vedl sekci s názvem „From Quantum Supremacy to Legal Ambiguity: Legal Perspectives on Tomorrow’s Technology", a Anna Blechová, která vystoupila s příspěvkem na téma „Quantum-Secured Satellite Communications: Navigating Legal and Cyber Challenges“. Akce se setkala s pozitivním ohlasem a již se plánuje její další ročník.

Členové Ústavu práva a technologií se zúčastnili semináře Etika v právu pořádaného Justiční akademií v Kroměříži. Radim Polčák uvedl druhý den akce přednáškou věnovanou vlivům, které na právo a právnické profese má a bude mít rozvoj umělé inteligence. Ze vřelého přijetí publika bylo znát, že jde i v rámci soudcovského stavu o téma aktuální a žádané. Jakub Míšek pak v rámci odpoledního bloku téhož dne moderoval panelovou diskuzi, která na tuto přednášku tematicky navázala. Řešená témata (Zásadní etické výzvy nasazení systémů AI, AI jako pomocník právníka a AI jako soudce) vzbudila živou diskuzi jak mezi panelisty, tak tak v rámci publika.

V listopadu 2023 proběhlo v Lucknow (Indie) světové finále FDI International Arbitration Moot, soutěže v oblasti mezinárodního investičního práva a mezinárodní arbitráže. Tým vedený Martinem Švecem (Ústav práva a technologií) tvořili studenti Adam Dobiáš, Alex Dobrovič a Filip Lehejček. Ti se postupně střetli Rajiv Gandhi National University of Law (Indie), Martin Luther University Halle-Wittenberg (Německo), King's College London (UK) a následně i vítězem celé soutěže Universitas Diponegoro (Indonésie). Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se umístil na celkovém 25. místě. V přípravě tým podporovaly advokátní kanceláře Dentons, Deloitte Legal a Squire Patton Boggs. Více informací lze najít na http://moots.law.muni.cz/content/cs/fdi-international-arbitration-moot/.

Dne 9. listopadu 2023 se na Právnické fakultě uskutečnil workshop „Evropská unie na cestě k udržitelnému podnikáni: ESG, energetika a životní prostředí“. Jan Měkota, Anna Cervanová a Malvína Urbánková (Rowan Legal) nejprve účastníky workshopu seznámili s konceptem ESG, včetně jeho zakotvení na úrovni práva EU a důsledků, které z jeho reportování vyplývají, následně se věnovali sektoru energetiky a roli právníků při implementaci udržitelných politik. Více informací o aktivitách Oddělení energetického práva je k dispozici na webu energy.law.muni.cz.

Jakub Harašta se vyjádřil k projektu eSbírka. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavel-tykac-elektrarna-chvaletice-domena-aktivismus-ekologie_2310100500_pik

Pavel Loutocký se vyjádřil k problematice doménových jmen v kauze elektrarnachvaletice.cz. Dostupné z: ​https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavel-tykac-elektrarna-chvaletice-domena-aktivismus-ekologie_2310100500_pik

Mediační okénko

Účast fakulty na slavnostním otevření Centra pro řešení konfliktů a mediaci – 30. 10. 2023
V Olomouci bylo za účasti první dámy České republiky otevřeno Centrum pro řešení konfliktů a mediaci při PrF UPOL. Inspirativní centrum – jehož obdoby lze nalézt i na zahraničních univerzitách – se bude věnovat vědě a výzkumu, poradenství (zejm. úzká spolupráce s MSp), klinické výuce mediace či řešení konfliktů na univerzitě (např. ombudsman pro studenty či zaměstnance). V první části akce proběhlo slavností otevření centra představiteli UPOL a paní Pavlovou a diskuze se studentskými mediátory. Ve druhé části se konala panelová diskuze o aktuálním vývoji mediace v ČR. Mezi panelisty vystoupili zástupci z ministerstev spravedlnosti a zdravotnictví, Probační a mediační služby, justice, mediátorů a advokátů. Akademickou obec a oblast vědy a výzkumu mediace v panelu zastupoval Jan Holas z Katedry civilního práva procesního PrF MU.

Konference současné směry v transformativní praxi: mediace, koučing, dialog – 2. a 3. 11. 2023
Vyučující i studenti PrF MU se zúčastnili interkontinentální konference pořádané Centrem sociálních služeb magistrátu města Brna a americkým Institute for the Study of Conflict Transformation, jehož členy se účastníci stali. Od amerických zakladatelů transformativního přístupu k řešení konfliktů a dalších světových expertů měli účastníci vzácnou možnost hlouběji proniknout do praxe využívání interakční konfliktní teorie nejen v mediaci, ale i v dialogu a koučingu.

Připravované akce na fakultě

Cyberspace 2023

Záštitu nad konferencí Cyberspace (https://cyberspace.muni.cz/) převzal místopředseda vlády ČR pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj pan Ivan Bartoš, a to v souvislosti s aktivitami pořádanými v rámci partnerství v projektu Týden pro Digitální Česko 2023.

Pozvánka na 6. online konferenci pro soudní znalce

Pro stávající i budoucí soudní znalce připravilo Centrum dalšího vzdělávání na 1. 12. 2023 již 6. online konferenci, která se bude věnovat aktuálnímu návrhu novely znaleckého zákona, který Ministerstvo spravedlnosti představilo ve středu 15. listopadu 2023, Metodické příručce Ministerstva spravedlnosti k ilustrativnímu posudku, chybám ve znaleckých posudcích a jak jim předcházet. Pozvání přijali členové zkušebních komisí zvláštní části znalecké zkoušky, kteří se s účastníky podělí o své zkušenosti.
Mezi přednášejícími jsou například senátor, primář a znalec Lubomír Kantor, Kateřina Čuhelová, předsedkyně senátu Krajského soudu v Brně, Tomáš Vojtíšek, přednosta Ústavu soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Aleš Vémola, docent pro obor Soudní inženýrství na Ústavu soudního inženýrství VUT Brno a další. Odborným garantem a moderátorem konference je Miroslav Frýdek, který působí jako řešitel projektu celoživotního vzdělávání pro soudní znalce na Právnické fakultě MU.
Více informací a přihlašování najdete na https://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/kurzy/935-6-online-konference-pro-soudni-znalce/.

Nové publikace

Časopis pro právní vědu a praxi č. 3/2023

Právě vyšel Časopis pro právní vědu a praxi číslo 3/2023. Naleznete v něm následující články:

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

Sborník Nové jevy v ekonomické kriminalitě k poctě doc. Josefa Kuchty

Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádala dne 14. 2. 2023 devátý ročník tradiční mezinárodní konference Nové jevy v ekonomické kriminalitě. Tento ročník byl specifický tím, že se konal v roce, v němž oslavil významné životní jubileum Josef Kuchta, který se problematice ekonomické kriminality dlouhodobě věnuje. Katedra se proto rozhodla dedikovat konferenci i z ní vzešlý sborník příspěvků doc. Kuchtovi jako projev úcty a poděkování za jeho mnoholetou práci pro katedru, k níž neodmyslitelně patří. Svými kolegy, přáteli i žáky je doc. Kuchta vnímán a oceňován nejen jako odborník v oboru trestního práva a kriminologie, ale také jako milý a vstřícný člověk s nezaměnitelným smyslem pro humor.

KOSAŘ, David, ŠIPULOVÁ, Katarína. Politics of judicial governance. In: TUSHNET, Mark, KOCHENOV, Dimitry. Research Handbook on the Politics of Constitutional Law. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2023, Research Handbooks in Law and Politics series, s. 262–285. ISBN 978-1-83910-163-2.

V kolektivu Ústavu práva a technologií ve spolupráci s Ladislavem Vyhnánkem a Amnonem Reichmanem vznikl Working Paper (https://justin.law.muni.cz/media/3586738/vyhnanek-et-al_dynamics-of-proportionality-2023.pdf), který byl přijatý k publikaci v German Law Journal.

Masaryk University Journal of Law and Technology č. 2/2023

Vyšel Masaryk University Journal of Law and Technologyčíslo 2/2023. Naleznete v něm následující texty:

Archiv všech čísel MUJLT najdete na https://journals.muni.cz/mujlt/issue/archive.

Informace ze zasedání orgánů fakulty

Kolegium děkana 16. 10. 2023

Kolegium jednalo poprvé jako rozšířené o doc. Myšku (koordinátor pro neakreditované CŽV), dr. Kyselovskou (koordinátorka pro evropské mobility) a předsedu SKAS PrF MU p. Třísku. Kolegium mj. v rámci projednávání CŽV stanovilo jako preferenci kurzy LL.M., stabilní a dlouhodobé kurzy a bude dále zkoumat možnosti transformace MPA. Doporučilo využívat na konferencích i jiných příležitostech či prezentacích akademiků i neakademiků video z MU (https://www.youtube.com/watch?v=3A9FmPcQk6Y&t=15s). Projednalo vyhlášení projektů pro specifický výzkum a odsouhlasilo nejvhodnější způsob rozdělení finančních prostředků, který částečně reaguje na potřebu navýšení doktorských stipendií. Ocenilo, že byl zaveden systém přihlašování a realizace konzultací mezi studijním oddělením a studenty prostřednictvím MS Teams. Podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise č. 3 dostupném v ISu.

Akademický senát

Akademický senát PrF MU na svém listopadovém zasedání zejména zvolil Annu Blechovou za předsedkyni své Legislativní komise, Jaromíra Tauchena za předsedu své Pedagogické komise a Jaroslava Benáka za předsedu své Ekonomické komise. Dále po projednání Ekonomickou komisí a po věcné diskuzi vzal na vědomí čerpání rozpočtu PrF MU na rok 2023 za období 1–9/2023 a dále se obsáhle zabýval za přítomnosti ředitelky knihovny strategií akvizic odborných zdrojů knihovny, přičemž k tomuto tématu se ještě v budoucnu vrátí. Konečně také projednal otevřený dopis vysokých škol na podporu schválení zákona o rovných sňatcích s konstatováním, že k tomuto dopisu nebude přijímat žádný formalizovaný závěr.

 

Kolegium děkana 30. 10. 2023

V rámci diskuzí k přípravě akreditace nového magisterského programu se kolegium shodlo na nutnosti zavést pevné kruhy minimálně pro první ročník. Dále se usneslo, že o rozdělení na cvičení nebo seminář u povinných předmětů bude rozhodovat garant studijního programu ve spolupráci s garantem studijního předmětu. Bude provedena novelizace směrnice o ediční činnosti zejména v tom směru, že publikace nezařazená do edičního plánu nebude vydána. Bude vypracována strategii knihovny, na základě které bude mít knihovna metodické vedení, podle koncepce bude postupovat a rozhodnutí si bude obhajovat. Další body jednání a podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise č. 4 dostupném v ISu.

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady fakulty proběhlo dne 7. listopadu 2023. V úvodu děkan informoval o dění na fakultě a vyzdvihl udělená ocenění v souvislosti s aktivitami dr. Evy Brucknerové, dr. Zuzany Vikarské a doc. Pavla Koukala. Také vyzdvihl práci dr. Jana Provazníka a prof. Jaroslava Fenyka v kontextu zpracování akreditace kriminalistických studií. Hlavním bodem jednání pak bylo ukončení habilitačního řízení dr. Terezy Kyselovské. Ta přednesla přednášku na téma „Tradiční přístupy mezinárodního práva soukromého a procesního a jejich relevance v online prostředí“, po následné diskuzi všichni hlasující členové a členky souhlasili s jejím jmenováním docentkou v oboru Mezinárodní právo soukromé.

Vědecká rada dále mj.:

 • vzala na vědomí postup v řízení ke jmenováním profesorem doc. Josefa Kotáska,
 • schválila návrhy k odvolání a jmenování garantů studijních oborů.

Odkaz na podrobný zápis ze zasedání předmětné vědecké rady je k dispozici v ISu.

Následující zasedání vědecké rady se bude konat 5. prosince 2023.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

 • Vyhlášení veřejné soutěže v programu INTER-EXCELLENCE II ČR-Izrael Externí odkaz
 • Aktuální výzvy LA Grantové agentury České repbuliky – USA, DE, AT, PL, SI Externí odkaz
 • V únoru budou pravděpodobně vyhlášeny tradiční výzvy GA ČR. S přípravou projektu je vhodné začít již nyní. Jako vodítko mohou sloužit loňská pravidla, která se většinou výrazně nemění Externí odkaz
 • EK nabízí spolupráci v různých expertních skupinách Externí odkaz
 • Informace k podobě návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí Externí odkaz
 • Výstupy z hodnocení v Modulu 1 a 2 podle Metodiky 2017+ Externí odkaz
 • Informace o evropském výzkumu, vývoji a inovacích v kontextu ČR je možné čerpat mimo jiné na www.horizontevropa.cz. Externí odkaz

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. Uzávěrka 2. vlny přihlášek do programu Fulbright Specialist je 15. prosince 2023. Program umožňuje 2–6 týdenní pobyt amerického odborníka, který může přednášet, účastnit se workshopů, specializovaných akademických programů a konferencí nebo je organizovat a vést, pomoci s rozvojem a zdokonalováním osnov a materiálů k výuce nebo přispět k zaškolování vysokoškolských vyučujících, pomoci s osvojováním technologií, rozvíjet soft skills jako je například akademické psaní atd. Program není určen pro individuální výzkum. Veškeré informace včetně on-line přihlášky a instrukcí jsou k dispozici na https://www.fulbright.cz/, případné nejasnosti a otázky je možné konzultovat přes fulbright@fulbright.cz.
 2. Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2024 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v říjnovém termínu a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2024 budou:
  • 15. 3. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2024,
  • 15. 5. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 9. do 31. 12. 2024.
 3. Pro absolventy magisterského studijního programu Právo a právní věda (do 2 let po úspěšném ukončení studia) se nabízí studium LL.M. na partnerské University of California College of the Law, San Francisco (dřívější University of California, Hastings College of the Law), podpořené stipendiem.
  Lhůta pro přihlášky: do 29. 2. 2024 (na OZV PrF MU – Věra Redrupová)
  Podrobné informace zde.

Ohlédnutí za listopadovými akcemi v rámci internacionalizace

Kariéra v EU – prezentace

Co všechno obnáší práce v EU přiblížila zájemcům z řad studentů naše absolventka Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M. (DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs), během své prezentace dne 2. listopadu 2023.

ELSA Job Fair – prezentace studijních pobytů v zahraničí

V rámci Job Fair pořádaném spolkem ELSA Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU dne 6. 11. 2023 prezentovalo možnosti zahraničních pobytů pro studenty fakulty, které také pozitivně přispívají k úspěchu na trhu práce. Na stánku byly přítomné i studentky/absolventky zahraničních pobytů sdílející své zkušenosti s účastníky akce.

Vzájemné návštěvy UIC – MU

V návaznosti na říjnovou návštěvu zástupců UIC School of Law (dřívější JMLS) jsme v úvodu listopadu přivítali na fakultě profesora Paula Lewise z UIC Law, který osobně pokračoval v rozhovorech týkajících se další spolupráce mezi UIC Law a PrF MU. Profesor Lewis též vedl blokovou výuku pro naše studenty na praktické téma „Negotiating and Drafting International Commercial Contracts“.

Setkat se přímo na půdě UIC v Chicagu s tamními kolegy a studenty je vždy výjimečnou a jedinečnou příležitostí k poznání fungování partnerské instituce, života studentů a k upevnění, resp. rozvíjení nových forem spolupráce. Tato příležitost nastala v polovině listopadu a zahrnovala mimo jiné setkání s profesorem Sengem, se současným stipendistou v Chicagu Markem Dumbrovským a se studentem z UIC Law, který se do Brna chystá na jarní semestr. Přínosné byly též schůzky se zástupci UIC Office of Global Engagement, Study Abroad Office a Office of International Services. Milé bylo potkat se i s dalšími kolegy, kteří s PrF MU spolupracovali i dříve v rámci JMLS či stále spolupracují (Joseph Vosicky, Lurene Contento a další).

Zahraniční vyučující

Listopadové období bylo bohaté na kurzy zahraničních vyučujících, kteří k nám zavítali z Japonska, USA, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska či Ukrajiny. Jednalo se např. o Kristi Gray (USA – Kentucky) nebo Branislava Hazucha (Japonsko). Kompletní seznam (včetně i nadcházejících prosincových kurzů) najdete na fakultní stránce Zahraniční vyučující/Visiting Professors.
V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávací akce CERPEK

Jak vyrobit vědecko-popularizační výuku
Termín konání: 8 prosince, 9:00 – 13:00
Registrace: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/vyrobit-2023-12-08

Profesní seniorita
Termín konání: 14. – 15. prosince, 8:30–16:00
Registrujte se na: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/seniorita-23-12

Reflektivní setkání Excelence II.
Termín konání: 4. prosince, 14:00–16:00
Registrujte se na : https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/excelence-ii-2023-12-04

Master brain (kurz je v AJ)
Termín konání: 6. prosince, 9:00–13:00
Registrace: https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/master-brain-2023-12-06

Noví zaměstnanci

Mgr. Radek Žák Mgr. Radek Žák
projektový manažer
Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu
  Mgr. et Mgr. Tina Mizerová Mgr. et Mgr. Tina Mizerová
odborná pracovnice
Ústav práva a technologií

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese:
https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22&hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube