Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 11/2022

Newsletter 11/2022
28. 11. 2022, 15:52

Newsletter 6/2024

Vánoční večírek 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
rádi bychom navázali na příjemnou tradici předvánočních vánočních setkání na fakultě, a proto si Vás dovoluji, jménem celého kolegia, co nejsrdečněji pozvat na „Vánoční večírek 2022“, který se bude konat ve čtvrtek 8. 12. 2022 v zasedacích místnostech děkanátu 109 a 110.
Setkání bude zahájeno panem děkanem v 15:00 hod., nicméně budeme rádi, pokud se k nám připojíte kdykoliv, podle Vašich časových možností. Přijměte, prosím, pozvání jako poděkování za Vaši celoroční práci a příležitost se opět po delší době neformálně potkat.

Ing. Blanka Přikrylová
tajemnice PrF MU

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci mezi Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Nejvyšším správním soudem podepsali dne 22. 11. 2022 doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan PrF MU, a JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., předseda Nejvyššího správního soudu.
Právnická fakulta MU a Nejvyšší správní soud se dohodly na vzájemné spolupráci, která má přispět k rozvoji kvalitního právního vzdělávání a právní vědy, ke kultivaci právního prostředí i odborného zázemí pro kvalitní rozhodovací praxi soudů. Hlavními oblastmi spolupráce budou vzdělávací či výzkumné aktivity a doktorské studium.

Profesor Dr. Martin Schauer novým členem katedry občanského práva

Právnická fakulta MU získala významného rakouského experta na oblast soukromého práva Prof. Dr. Martina Schauera, který se stal od října 2022 členem katedry občanského práva.
Specializuje se zejména na problematiku práva obchodních společností, nadačního práva, správy cizího majetku, dědického práva, ale jeho publikační a vědecko-výzkumná činnost zasahuje např. i do věcných práv. Prof. Martin Schauer působil před nástupem na PrF MU dlouhodobě jako řádný profesor na Universität Wien.

Projekt Erasmus+ Strategické partnerství „DDM4SME“

Příprava nového mezinárodního LL.M programu Data Economy Law v rámci projektu Erasmus+ Strategické partnerství „DDM4SME“ úspěšně pokračuje. Tým proděkana doc. Koukala pracuje na konceptu budoucího programu ve spolupráci s dalšími třemi evropskými univerzitami. Začátkem září byl tento koncept prezentován a prakticky otestován v rámci letní školy s mezinárodní účastí v Rakousku. České odborné veřejnosti byl představen v rámci workshopu na téma Data Economy Law, který se konal na půdě PrF MU 15. 9. v Brně.

FDI International Arbitration Moot

V listopadu 2022 proběhlo v Londýně světové finále FDI International Arbitration Moot, soutěže v oblasti mezinárodního investičního práva a mezinárodní arbitráže. Tým vedený Martinem Švecem (Ústav práva a technologií) tvořili studenti Tomáš Kotlán, Lenka Psárska, Jan Šlehofer, Magdaléna Kůrová a Michaela Holíková. Tým Právnické fakulty Masarykovy univerzity se postupně střetnul se Singapore Management University School of Law, University of Miami, University of Sao Paolo a National Law Universtiy Nagpur. Se dvěma výhrami a dvěma prohrami se tým umístil na celkovém 45. místě. Jan Šlehofer se stal 36. nejlepším řečníkem soutěže. V přípravě tým podporovaly advokátní kanceláře Dentons a Squire Patton Boggs. Více informací lze najít na http://moots.law.muni.cz/content/cs/fdi-international-arbitration-moot/

V rámci Českého předsednictví upořádalo dne 22. listopadu 2022 Stálé zastoupení České republiky v EU spolu s Generálním sekretariátem Rady EU školení v oblasti základních práv. Účelem školení bylo zvýšit odbornost právních expertů z členských států a institucí EU při používání Listiny základních práv EU, a to zejména v průběhu legislativního procesu. Na přednášce vystoupili právní experti z Evropské komise, Generálního sekretariátu Rady EU a Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA), kteří posluchače seznámili s významem Listiny a povinnostmi orgánů EU při přijímání právních aktů v oblasti základních práv. Pozvání na akci přijal i docent Robert ZbíralKatedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU, který se ve svém příspěvku věnoval zejména dopadům Listiny na legislativní proces v České republice a její aplikaci v soudní praxi.

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cenu prorektorky pro výzkum a doktorské studium prof. RNDr. Šárky Pospíšilové, Ph.D., za excelentní výsledky v doktorském studiu v akademickém roce 2021/2022, získala studentka Právnické fakulty MU Mgr. Romana Buzková, Ph.D., a její školitelka doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D.
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne ve čtvrtek 8. prosince od 14:00 hodin v Aule Masarykovy univerzity na právnické fakultě.

Ocenění diplomanta v soutěži Komory daňových poradců ČR

V 5. ročníku soutěže diplomových prací s daňovou tematikou, kterou na jaře letošního roku vyhlásila Komora daňových poradců ČR, se na druhém místě umístil diplomant Katedry finančního práva a národního hospodářství Mgr. David Jánek s prací s názvem „Nedostatky v právní úpravě vybraných akcízů“. Předání ocenění proběhne na 13. ročníku odborného semináře Národní účetní rady v Praze dne 2. 12. 2022.

Události na fakultě

Cyberspace 2022

Ve dnech 25. a 26. listopadu se v prostorách Právnické fakulty MU uskutečnila tradiční dvoudenní konference Cyberspace.

Ústav pro otázky soudnictví pořádal workshop k projektu INFINITY

Co jsou to neformální instituce, jak ovlivňují fungování soudů či jaký je jejich vliv na kvalitu demokracie – to byla některá z témat, nad kterými tým sdružený pod projektem INFINITY diskutoval s více než dvaceti hostujícími experty během workshopu, jenž se konal v malebném prostředí vily Grébovky v Praze.

Pražský workshop byl jedním z milníků grantového projektu Davida Kosaře Horizon 2020 ERC Consolidator Grant na téma „Informal Judicial Institutions: Invisible Determinants of Democratic Decay“ (2021–2026), konkrétně jeho části zabývající se konceptualizací a mapováním neformálních soudních institucí napříč třinácti jurisdikcemi. Mezi ty spadají jak „staré“ (Belgie, Německo, Irsko, Itálie, Španělsko) a „nové“ státy Evropské unie (Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko), tak země mimo EU (Anglie, Gruzie, Izrael, Ukrajina). Zastoupeny jsou tedy kontinentální i angloamerická právní kultura.

Ceny Ius et Societas

Odborná komise určila vítěze soutěže o Cenu Ius et Societas, která je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Nejlepší práci odevzdal Bc. Michal Kovalčík z Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Konference Právnický podzim 2022

Ústav práva a technologií se i v letošním roce podílel na přípravě konference Právnický podzim, každoročně organizované Unií podnikových právníků ČR. Již 18. ročník této konference proběhnul v hybridním formátu na Právnické fakultě 20. listopadu 2022. Řečníci se věnovali aktuálním otázkám z nejrůznějších oblastí práva. Michal Petr (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) se zaměřil na pravomoc ÚOHS při šetření na místě a vertikální dohody, Martin Švec (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) se věnoval klimatické žalobě a jejím dopadům na soukromý sektor, Josef Šihlán (Právnická fakulta Masarykovy univerzity) analyzoval právní důsledky změny okolností, hardship a nemožnost plnění, Svatava Veverková (advokátní kancelář KROUPAHELÁN) seznámila účastníky konference s novými pravidly prodeje zboží a poskytování služeb spotřebitelům.

DOUPě: Diskutujeme o ústavním právu

V Univerzitním centru v Telči proběhl víkendový ústavněprávní seminář DOUPě (Diskutujeme O Ústavním Právu). Přes dvacítku studentů, doktorandů a vyučujících katedry ústavního práva a politologie zde diskutovalo o aktuálních otázkách. Z celé akce vznikl neformální „Věstník“, který si můžete stáhnout a přečíst.

Připravované akce na fakultě

Studentská vědecká odborná činnost 2023

K novému ročníku Studentské vědecké odborné činnosti vyšla směrnice 4/2022 (dostupná v IS.muni.cz). Více informací naleznou studenti na webových stránkách SVOČ. V případě jakýchkoliv dotazů pište prosím na svoc@law.muni.cz. Rádi bychom poprosili všechny vyučující, aby propagovali SVOČ mezi svými studenty.

Odpolední káva s děkanem pro zahraniční pracovníky a doktorandy

Odpolední káva pro zahraniční vědecko-výzkumné pracovníky a doktorandy Právnické fakulty MU
Během odpolední kávy se setkáte se zahraničními vědecko-výzkumnými pracovníky a zahraničními studenty zapsanými do mezinárodních doktorských programů. Na této akci jsou vítáni i další akademičtí a vědečtí pracovníci a doktorandi, kteří se chtějí setkat se svými zahraničními kolegy.
Kdy: 5. prosince 2022, od 14 do 15 hodin, místnost 110

Afternoon Coffee for international researchers and Ph.D. students of the Faculty of Law MU
During the afternoon coffee you will meet international researchers and international students enrolled in international doctoral programmes. Other academic and research staff and Ph.D. students, who are keen to meet their foreign colleagues are also welcomed to this event.
When: 5th December 2022, 2-3 PM, Room 110

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. prosince se po dvouleté covidové pauze vrací na půdu fakulty Mikulášská besídka s nadílkou pro děti zaměstnanců. Na vaše ratolesti se budou Mikuláš, čert a anděl těšit v místnosti 040 od 18:00.
V případě zájmu zašlete předem mail na petra.georgala@law.muni.cz. ​ ​

Nové publikace

Pocta prof. Josefu Bejčkovi k 70. narozeninám

V říjnu tohoto roku oslavil prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., své 70. narozeniny. Katedra obchodního práva u této příležitosti čtenářům předkládá sborník, do kterého přispěli renomovaní autoři z české i slovenské akademie i právní praxe. Publikaci naleznete v Open Access sekci webu Právnické fakulty MU.

Publikační činnost akademiků

POTĚŠIL, Lukáš. Kasační stížnost. Praha: C. H. Beck, 2022. Dostupné z: https://www.beck.cz/kasacni-stiznost
Monografie je prvním uceleným zpracováním kasační stížnosti – jednoho z klíčových institutů správního soudnictví. Kasační stížnost je svou povahou mimořádným opravným prostředkem a rozhodování o ní je svěřeno Nejvyššímu správnímu soudu, což představuje významnou část jeho činnosti.

BACHER, Bettina. Unterliegen automatisierte Entscheidungen im Privatbereich anderen Legitimitätsanforderungen als solche durch Menschen? In: SCHRÖR, Simon, KEINER, Alexandra, MÜLLER, Ferdinand, SCHUMACHER, Pablo (Hrsg.) Entscheidungsträger im Internet. Private Entscheidungsstrukturen und Plattformregulierung. Baden-Baden: Nomos, 2022. ISBN 978-3-8487-8820-0. DOI: 10.5771/9783748934981

PÁL, Ádám, RADVAN, Michal. Financial Autonomy of the Local Self-governments in the Countries of the Visegrad Group in the Context of the European Charter of Local Self-government. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Slovenia: Inst Local Self-Government Maribor, 2022, roč. 20, č. 4, s. 1143–1169. ISSN 1581-5374. Dostupné z: http://pub.lex-localis.info/index.php/LexLocalis/article/view/1956

KADLEC, Ondřej. Review of Cristina E. Parau, Transnational Networking and Elite Self-Empowerment: The Making of the Judiciary in Contemporary Europe and Beyond. International Journal of Constitutional Law. 2022. DOI: https://doi.org/10.1093/icon/moac082

KADLEC, Ondrej, KOSAŘ, David. Romanian version of the rule of law crisis comes to the ECJ: The AFJR case is not just about the Cooperation and Verification Mechanism. Common Market Law Review. 2022, roč. 59, č. 6, s. 1823–1852. Dostupné z: https://kluwerlawonline.com/journalarticle/Common+Market+Law+Review/59.6/COLA2022120

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Velvyslanectví Francie v Praze otevřelo přihlášky na mobilitní projekty a možnost mobility pro PhD studenty a zaměstnance:

Grantová agentura MU vyhlásila studentské soutěže GAMU: Podpora vynikajících diplomových prací. Granty jsou udělovány vynikajícím studentům magisterských studijních programů na výzkum související s jejich diplomovou prací. Veškeré informace k soutěži jsou na webu GAMU. Uzávěrka podávání návrhů je 31. 1. 2023.

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2023 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v říjnovém termínu a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2023 budou:

  • 15. 4. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023
  • 15. 9. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou zveřejňovány na webu v sekci Zaměstnanec

Ohlédnutí za listopadovými akcemi v rámci internacionalizace

 • Karin Linhart, LL.M., z partnerské univerzity Julius-Maximilians-Universität Würzburg navštívila ve dnech 31. 10. – 4. 11. 2022 Centrum jazykového vzdělávání na PrF MU, kde se účastnila výuky odborného německého jazyka. V rámci návštěvy se setkala se zaměstnanci Oddělení pro zahraniční vztahy či s panem proděkanem Radvanem a představila inovativní koncept motivace studentů a realizace zahraničních pobytů v rámci programu Erasmus+.
 • Školení zaměstnanců ve formě stínování pracovníků na naší fakultě absolvovali též kolegové z partnerské Unywersytet Gdański (Gdaňské univerzity). Ve dnech 7.–11. 11. 2022 pobývali na Oddělení pro zahraniční vztahy a na Studijním oddělení fakulty.
 • Právní zástupkyně Kristi L. Gray z Office of the Commonwealth’s Attorney, Kentucky, USA, vedla ve dnech 7. – 16. listopadu výuku pro studenty naší fakulty. Její kurz na téma „Introduction to the United States Legal System“ se mimo jiné zaměřoval na oblast trestního práva či trestního řízení a těšil se velkému zájmu studentů.
 • Ve dnech 15. a 16. listopadu 2022 se v prostorách Právnické fakulty MU konal tradiční veletrh pracovních příležitostí Job Fair pořádaný spolkem ELSA (European Law Student Association). Návštěvníci se mohli osobně setkat se zástupci větších i menších advokátních kanceláří a jiných právnických subjektů i s mezinárodním přesahem. Oddělení pro zahraniční vztahy PrF MU na této akci prezentovalo možnosti zahraničních pobytů pro studenty fakulty, které také pozitivně přispívají k úspěchu na trhu práce.
 • V rámci projektu ELSA Traineeships absolvovala na naší fakultě stáž studentka práv na ukrajinské Ivan Franko National University of Lviv Daria Rosokhata. Stážistka využila služeb a nabídky naší knihovny, spolupracovala se členy Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva, asistovala hostující vyučující K. Gray a pomáhala při prezentaci fakulty na ELSA Job Fair.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

Dílna rozvoje pedagogických kompetencí
Termín přihlášek: do 30. 11. 2023
Vizí CERPEK pro oblast pedagogických kompetencí je, aby všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně a s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, a jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeing studujících i jich samotných. Tuto vizi naplňujeme i prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí. Více informací od programu a přihlášce naleznete na https://cerpek.muni.cz/vzdelavaci-programy/dilna

Efektivní vedení závěrečných prací
Termín konání: 2. 12. 2022 9:00 – 13:00
Workshop o tom jak pomoci studentům k úspěchu a zároveň nechat většinu odpovědnosti a práce na nich. Podrobnosti na https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/vedeni-praci-12-22

Profesní seniorita
Termín: 15. – 16. 12. 2022 8:30 – 16:30
Kurz je postaven na základech celosvětově uznávané certifikované metody Profesní seniorita® a age managementu, jež byly vyvinuty a vědecky ověřeny experty z Finského insitutut pracovního zdraví. Jeho účelem je podpora řízení kariéry a duševní pohody zaměstnanců v dnešním rychle se měnícím světě práce. Podrobnosti na https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/profesni-seniorita-12-22

Jak a proč hodnotit zaměstnance
Kurz je určen všem vedoucím pracovníkům neakademických pracovišť. Lektorka Zdeňka Brázdová. Bližší informace a možnost přihlášení naleznete v Obchodním centru:

 • Termín 7.12.2022 – přihlašujte se ZDE
 • Termín 17.1.2023 – přihlašujte se ZDE

Inclusive Teaching. A Professional Development Course
Application deadline: 26 November 2022
Expected notification of applicants about the results of their application: 8 January 2023
The BELONG Erasmus+ consortium is calling on interested faculty members and PhD/doctoral students at project partner institutions (Central European University, Comenius University in Bratislava, Masaryk University, Nottingham Trent University and University of Madeira) to apply for a teaching development course.
The first part of the course will take place in Funchal, Madeira, between 6 and 12 July 2023.
The second part of the course will take place modularly online in the academic year 2023–24, as participants work on possible implementations in their teaching.
For the participants from project partner institution the course is funded from the Erasmus+ grant, which provides travel support of 410 euros per participant and individual grant of 742 euros per participating faculty member for attending the summer school part in Madeira. PhD/doctoral students receive individual grant of 522 euros.
More information about the course and eligibility criteria at https://cerpek.muni.cz/en/educational-courses/belong-inclusive-teaching
Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D., 549 49 7223, e‑mail: vidlakova@cerpek.muni.cz

Noví zaměstnanci

Mgr. Kristýna Bónová
odborná pracovnice
Ústav práva a technologií
  Mgr. Linda Tvrdíková Mgr. Linda Tvrdíková
asistentka – odborná pracovnice
Katedra právní teorie

Přidej se k dobrovolníkům MUNI POMÁHÁ

Chceš pomáhat těm, kteří to opravdu potřebují? Přidej se do komunity dobrovolníků Masarykovy univerzity! Stačí si otevřít naši aplikaci a přihlásit se k žádosti o pomoc, která ti nejvíc sedí. Neboj se vyzkoušet i doučování. I když nemáš pedagogické vzdělání, určitě dokážeš pomoct s jednoduchým učivem a změnit tak život jednomu dítku. Video, jak na apku najdeš zde.

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese: https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube