Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 10/2023

Newsletter 10/2023
26. 10. 2023, 8:27

Newsletter 6/2024

Imatrikulace nových studentek a studentů

Promoce absolventů a absolventek

Zuzana Vikarská získala cenu rektora pro vynikající pedagogy

Součástí slavnostního zahájení akademického roku bylo předání Cen rektora pro vynikající pedagogy.
Cena rektora za excelentní pedagogickou činnost byla udělena i Zuzaně Vikarské z právnické fakulty, která v době předání byla na stáži v Izraeli, cenu převzali její doktorandi Michal Kovalčík a Terézia Lazarová.

Dvojí setkání s prof. Dr. Matthiasem Neumayrem

Dne 6. října 2023 se konal na rakouském Nejvyšším soudním dvoru ve Vídni slavnostní akt k předání Pocty prof. Dr. Matthiasovi Neumayrovi, místopředsedovi tohoto soudu a přednímu rakouskému procesualistovi, u příležitosti jeho 65. narozenin. Akce se účastnili zástupci rakouské justice a právní vědy. Prof. Neumayr dlouhodobě spolupracuje i s katedrou civilního práva procesního v Brně, což bylo zdůrazněno organizátory akce při úvodní řeči editora Pocty prof. Garbera. Do Pocty svým příspěvkem přispěla a slavnostního setkání u příležitosti jejího předání se ve Vídni zúčastnila JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Dne 25. září 2023 navštívili právnickou fakultu rakouští procesualisté, a to místopředseda rakouského Nejvyššího soudu a profesor civilního procesu Matthias Neumayr z Universität Salzburg (od října t. r. Universität Linz) a profesor civilního procesu Thomas Garber z Universität Graz se svými spolupracovníky. Na fakultě je přivítal proděkan pro zahraniční vztahy doc. Michal Radvan a následně jednali s katedrou civilního práva procesního o aktuálních tématech civilního procesu, výuce civilního práva procesního a možnostech spolupráce. Delegace z Rakouska navštívila rovněž Ústavní soud, kde proběhla diskuse s místopředsedou Ústavního soudu doc. Vojtěchem Šimíčkem.

Jan Malý a Eva Brucknerová, získali cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

JUDr. Jan Malý, Ph.D., absolvent doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Trestní právo, a jeho školitelka JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., získali cenu prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu za akademický rok 2022/23. Předmětem odborného zájmu dr. Malého se stala trestní odpovědnost právnických osob. Jeho disertační práci Trestní odpovědnost právnických osob. Vybrané hmotněprávní a procesněprávní konsekvence vydala Masarykova univerzita v Edici Scientia v roce 2022.
Cenu přebírala dr. Brucknerová, dr. Malý se z důvodu pobytu v zahraničí nemohl zúčastnit.

Vědecká konference Pracovní právo 2023

Ve dnech 2. až 4. 10. se v zámeckém hotelu Třešť uskutečnila tradiční konference Pracovní právo 2023 pořádaná Českou společností pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Letošní ročník konference byl příznačně nazván Zákoník práce a sociální zabezpečení 2023 aneb tempora mutantur – leges semper moventur. Jednání konference se zúčastnilo více než sedm desítek odborníků zabývajících se pracovním právem a právem sociálního zabezpečení jak z akademické sféry, tak z aplikační praxe. Své zastoupení zde vedle právnických fakult z České republiky a ze Slovenska našli Českomoravská konfederace odborových svazů, Svaz průmyslu a dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Nejvyšší soud ČR i advokáti věnující se těmto právním odvětvím. V průběhu jednání konference zazněly diskuzní příspěvky zaměřené na aktuální otázky pracovního práva, zejména pokud jde o důsledky novely zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, slaďování rodinného a pracovního života, rovné zacházení a sociální dialog. Zvláštní pozornost byla věnována změnám právní úpravy v oblasti sociálního zabezpečení a připravované důchodové reformě. V rámci jednání konference proběhla rovněž vědecká pocta k příležitosti významného životního jubilea doc. JUDr. Jarmily Pavlátové, CSc., která má své nezastupitelné místo mezi předními odborníky na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Cyberspace součástí Týdne pro Digitální Česko

Těšíme se na listopad! Konference Cyberspace se stala partnerem Týdne pro Digitální Česko, který proběhne od 20. – 24. 11. 2023 v různých koutech ČR, ale i online. Letošní ročník je ve znamení rozvoje digitálních dovedností a my jsme moc rádi, že u toho můžeme být.
V rámci akce jsou připraveny zajímavé kurzy, přednášky či webináře. Pokud máte chuť se něco nového přiučit, či se posunout v kariéře, vyberte si vhodný kurz na www.budoucnostjedigitalni.cz.

V rámci Erasmus mobility vedl Michal Radvan Tax Law Seminar na Právnické fakultě Univerzity v Lublani. Seminář zahrnoval zejména dvě témata: Taxation of new types of incomes (such as influencers or Airbnb) a Property taxation.

Akce Centra jazykového vzdělávání

Účast na konferenci EULETA ve Varšavě
Členové Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě se aktivně zúčastnili konference EULETA ve Varšavě. Každý člen našeho týmu měl možnost prezentovat konkrétní aspekty našeho pedagogického přístupu a metodiky, které aplikujeme v našich kurzech právní angličtiny. Podrobnosti v článku na webu CJV.

Návštěva Louise Kulbicki
Tento týden v seminářích předmětu Angličtina pro právníky hostovala britská právnička, autorka podcastu a spoluautorka knihy. Louise Kulbicki, autorka podcastu Study Legal English a spoluautorka knihy Practical English Language Skills for Lawyers, která aktuálně působí na Università degli Studi di Bergamo, v průběhu týdne vedla několik seminárních skupin Angličtiny pro právníky.

Česko-slovenská právnická soutěž SVOČ

Letošní ročník mezinárodní Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci za rok 2023 se konal v Praze 21. září 2023. Naše fakulta získala jedno první a tři třetí místa.
Konkrétně se jedná o

 • Vendulu Pucharovou na 1. místě v sekci Teorie práva, ústavního práva a lidských práv;
 • Markétu Kühnovou na 3. místě v sekci Společenských věd, římského práva a právních dějin;
 • Matyáše Dvořáka na 3. místě v sekci Evropského práva, mezinárodního práva veřejného, mezinárodního práva soukromého;
 • Lenku Šromovou na 3. místě v sekci Soukromého práva (občanské právo hmotné, obchodní právo, civilní proces).

Gratulujeme a děkujeme všem účastníkům za skvělou reprezentaci fakulty. Kompletní výsledky najdete zde.

Cyberlaw Research Summit

Ve dnech 18. a 19. 9. 2023 proběhl další ročník Cyberlaw Research Summit – setkání členů Ústavu práva a technologií v Univerzitním centru Telč. Kromě přivítání nových studentů DSP rozebírali účastníci možnosti projektové spolupráce, jakož i aktuální otázky práva informačních a komunikačních technologií.

Exkurze Oddělení energetického práva

Studenti kurzu Energetické právo zahájili podzimní semestr exkurzí v Praze. V Ústřední čistírně odpadních vod se seznámili s procesem výroby bioplynu a na dispečinku ČEPS byli svědky udržování trvalé rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v elektrizační soustavě ČR. Exkurzi organizovalo Oddělení energetického práva (ÚPT).

Seminář právníků energetických společností

Martin Švec (ÚPT) vystoupil 18. října 2023 na Podzimním semináři právníků energetických společností, který pořádá Energetická sekce Unie podnikových právníků s cílem diskutovat aktuální témata legislativy a praxe související s právem v oblasti energetiky. Jeho příspěvek pojednával o pravomoci EU v oblasti energetiky, jejím vývoji a limitech.

FDI International Arbitration Moot

Právnická fakulta MU se i v letošním roce účastní soutěže v oblasti mezinárodního investičního práva a mezinárodní arbitráže FDI International Arbitration Moot. Tým vedený Martinem Švecem (ÚPT) tvoří Adam Dobiáš, Alex Dobrovič, Filip Lehejček a Kateřina Ryšková. Tým podporují advokátní kancelář Deloitte Legal, Dentons a Squire Patton Boggs. Světové finále proběhne v listopadu 2023 v Indii. Více informací o soutěži i týmu je k dispozici na http://moots.law.muni.cz/content/cs/fdi-international-arbitration-moot/. Právnická fakulta v rámci přípravy na světové finále uspořádal v říjnu cvičný pre-mootu, který se konal v pražské pobočce Dentons. Arbitrážní panely tvořili buď bývalí členové týmu a absolventi Právnické fakulty MU Martin Nováček, Pavlína Tomečková, Lenka Psárska, David Sýkora, nebo přátelé investiční arbitráže Bára Mika a Ondrej Cech.

Podzimní plynárenská konference

Český plynárenský svaz umožnil členům Oddělení energetického práva (ÚPT) účast na nejvýznamnější tuzemské konferenci v oblasti plynárenství – Podzimní plynárenské konferenci. Do Tábora se vypravil Martin Švec spolu diplomantem Petrem Lipčákem, jehož závěrečná práce pojednává o právních aspektech dekarbonizace plynárenství.

Agáta Koupilová, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, reprezentuje české paraplavání na mezinárodní úrovni. „Aktuálně jsem v disciplíně 200 m volný způsob ve světovém žebříčku na třetím místě, a pokud tuto výkonnost udržím, je pravděpodobné, že budu na paralympiádu nominovaná.“
Foto: Jon Super/ Sports News Agency

Více v článku Paraplavci z Brna slaví úspěchy

Události na fakultě

KnihKvíz

Ústřední knihovna naší fakulty s podporou děkana Právnické fakulty doc. Martina Škopa a spolu s dalšími 18 knihovnami pořádala 3. října celodenní akci s názvem KnihKvíz. Dopolední program byl určen pro 3. a 4. ročníky středních škol. Každá třída musela zjistit dvě informace u každého stánku a na konci vyplnit kvíz. Odpolední kvíz byl určen jak pro studenty vysokých škol, tak pro širokou veřejnost. V kvízu se utkalo 13 týmů. Ceny výhercům předával Mgr. Adam Škarka s prof. Tomášem Kubíčkem, ředitelem MZK.
Celá akce se konala pod záštitou primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a reportáž z akce natočila Česká televize.

Zahajovák 2023

Spolu s příchodem prvních seminářů se na dvoře Právnické fakulty MU konal začátkem semestru třetí ročník Právnického zahajováku. Účast byla tentokrát obzvlášť hojná a právnický dvůr praskal ve švech.

Noc vědců 2023

Malé ohlédnutí za páteční Noci vědců - všem návštěvníkům i účinkujícím děkujeme za krásný páteční večer a budeme se na vás těšit zase za rok!

Akce Katedry právní teorie

V posledním zářijovém týdnu hostila Katedra právní teorie skupinu výzkumníků z Právnické fakulty Lisabonské univerzity. Pedro Moniz Lopes a Jorge Silva Sampaio pro studenty fakulty vedli blokový kurz Judicial Review, Fundamental Rights and Balancing. Společně s Raquel Franco pak vystoupili na MUNI Legal Theory Workshop. Děkujeme všem kolegům a těšíme se na další spolupráci.

Dne 20. října proběhla již pošesté mezinárodní konference Argumentation, kterou pořádá Katedra právní teorie každé dva roky. Na konferenci dorazili účastníci z celého světa. Tento rok bylo téma konference „Performativity and Law“. Hlavním řečníkem byla profesorka Elisabeth Holzleithner z Vídeňské univerzity, která se ve svém příspěvku zaměřila na performativitu, gender a právo.

V polovině října prezentovali Martin HaplaTomáš Sobek první výstupy z jejich projektu GAČR Lidská práva a welfarismus na Fakultě práva a administrativy Jagellonské univerzity v polském Krakově. Workshop proběhl v rámci série Krakow Seminars in Law, Language and Philosophy.

Právnický podzim 2023

Ústav práva a technologií se i v letošním roce podílel na přípravě konference Právnický podzim, každoročně organizované Unií podnikových právníků ČR. Již 19. ročník této konference proběhl na fakultě 17. října 2023 v hybridním formátu a pod záštitou děkana Právnické fakulty Martina Škopa. Řečníci se věnovali aktuálním otázkám z nejrůznějších oblastí práva. Radim Polčák (Právnická fakulta MU) se zaměřil na právní aspekty generativní umělé inteligence, Michal Ryška (Krajský soud v Brně) představil aktuální judikaturu k nemajetkové újmě osob blízkých a Petr Lavický (Právnická fakulta MU) seznámil účastníky konference s fenoménem hromadné žaloby. V závěrečném příspěvku Martin Švec (Právnická fakulta MU) reflektoval změnu ve vnímání zahraničního investora. Ten byl po dekády vnímán jako zdroj kapitálu, který přináší expertizu a zkušenosti, avšak tento pohled se zejména v energetice postupně mění.

Připravované akce na fakultě

Kriminalistika a forenzní vědy v procesu dokazování

Přednáška jednoho z předních českých odborníků v oblasti kriminalistiky prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., nazvaná „Kriminalistika a forenzní vědy v procesu dokazování“, proběhne ve čtvrtek 26. 10. 2023 od 18:00 hod. v učebně 034.
Přednáška je určena primárně pro studenty posledního ročníku magisterského studia, zváni jsou však i mladší kolegové nebo kolegové z bakalářských studijních programů se zájmem o trestní právo a kriminalistiku.

Nové publikace

Cvičebnice práva obchodních korporací

Cvičebnice práva obchodních korporací vznikla jako učební pomůcka pro jednosemestrální kurz Obchodní právo II, který je na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučován jako povinný předmět v 5. semestru (3. ročníku) studijního programu Právo a právní věda. Smyslem tohoto předmětu je studentům zpřístupnit základní znalosti a orientaci v oblasti práva obchodních korporací. Kromě přednášek je výuka v Obchodním právu II realizována ve 12 seminářích. Tuto cvičebnici práva obchodních korporací autoři sepsali jako ucelenou sbírku příkladů, která by měla studentům posloužit jako podklad k seminární výuce, a tedy i jako studijní opora pro přípravu ke zkoušce.

RUBAN, Radek, HOUDEK, Zdeněk, KOVAŘÍČEK, Kamil. Cvičebnice práva obchodních korporací. Brno: Masarykova, univerzita, Právnická fakulty, 2023, 316 s. ISBN 978-80-280-0391-3. Cvičebnice je k zakoupení v Obchodním centru MU – https://is.muni.cz/obchod/baleni/319170

KOSAŘ, David, ŠIPULOVÁ Katarína. Court-Unpacking: A Preliminary Inquiry. In: BOBEK, M., BODNAR, A., BOGDANDY, A. von, SONNEVEND, P. (eds.). Transition 2.0: Re-establishing Constitutional Democracy in EU Member States. Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, 2023, s. 323–360. ISBN 978-3-7560-0079-1. DOI: http://doi.org/10.5771/9783748914938

LELOUP, Mathieu. The Untapped Potential of the Systemic Criterion in the ECJ’s Case Law on Judicial Independence. German Law Journal. 2023, roč. 24, č. 6, s. 995–1010. ISSN 2071-8322. DOI: http://doi.org/10.1017/glj.2023.57

ŠVEC, Martin. Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU. Právní prostor [online]. 22. 9. 2023. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/predchazeni-reseni-energetickych-krizi-role-mezinarodniho-prava-prava-eu

Informace ze zasedání orgánů fakulty

Kolegium děkana 18. 9. 2023

Děkan definoval čtyři zásadní body zájmu vedení fakulty pro období podzim 2023 (reforma magisterského studijního programu, zjednodušení vykazování vytíženosti, implementace velkých projektů, zlepšení atmosféry na fakultě). Kolegium vzalo na vědomí souhrnnou zprávu k reformě magisterského studia. Po rezignaci doc. Kotáska na pozici garanta nového programu jej nahradí doc. Sehnálek. Pro úspěšnou reformu bude zásadní komunikace uvnitř fakulty. Proděkan Zbíral informoval o realizaci projekt v rámci OP JAK od 1. 9. 2023 a seznámil i s dalšími projekty, o které se bude fakulta v nejbližší době ucházet. V této souvislosti navrhnul novou možnost financování „projektových“ úvazků, kdy zaměstnanec dostane celou částku z projektu „navíc“, ale nebude mít nárok na úlevu ve výuce a výsledky nebudou vykazovány ani ve vytíženosti, ani v odměnách, aby nedošlo ke dvojímu financování. Kolegium se shodlo na tom, že konkrétní pracovník si před zahájením projektu zvolí buď stávající, nebo nový model, bez možnosti jej po dobu projektu měnit. Kolegium odsouhlasilo návrh proděkanky Tomáškové k postupu na úpravu systému sledování vytíženosti spočívající ve snížení počtu a zjednodušení sledovaných položek a ve stanovení minimální ev. maximální hranice výukové zátěže pro jednotlivé akademické pozice. Kolegium dále mj. souhlasilo s podpisem Asociace právnických fakult pod prohlášení Betlémská kaple II prezentující nesouhlas s podfinancováním VŠ. Podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise dostupném v ISu.

Kolegium děkana 2. 10. 2023

Kolegium projednalo a schválilo materiál „Nový program Právo a právní věda 2028“, který předložil proděkan Sehnálek. Odsouhlasilo návrh oslovit garanty povinných studijních předmětů (ostatní učitelé budou mít možnost se zapojit dobrovolně), aby identifikovali kompetence, na jejichž rozvoji ve svém předmětu pracují. S ohledem na pořizovací cenu a počty přístupů kolegium neschválilo prodloužení předplatného databází od KluwerArbitration.com – Practice Plus a KluwerArbitration.com a nepodpořilo nákup databází nových. Proděkan Zbíral byl požádán o data za celoroční využívání databází a kolegium se k problematice bude vracet. Kolegium dále mj. diskutovalo vhodnost předmětů Závazkové právo I a II jako prerekvizit pro další kurzy. Podrobné informace ze zasedání kolegiu jsou uvedeny v zápise dostupném v ISu.

Akademický senát

Akademický senát PrF MU na svém zářijovém zasedání zejména zvolil za členy a členky Pedagogické komise Lenku Dobešovou, Petra Mrkývku, Jaromíra Tauchena, Sáru Aiblovou, Annu Blechovou a Leonu Hovořákovou. Dále se zabýval tím, co čeká Senát čeká v tomto akademickém roce. Půjde zejména o změny ve vedení kateder, implementaci velkých projektů, reformu magisterského studia a vytíženost. K posledním dvěma bodům pak proběhla obsáhlejší diskuze.

Na svém říjnovém zasedání pak Akademický senát PrF MU navrhl za delegáta do Rady vysokých škol pro funkční období 2024–2026 Jaroslava Benáka a taktéž projednal možnost připojení se ke stávce iniciativy „Hodina pravda“, nicméně k tomuto bodu nepřijal žádný formalizovaný závěr. Podrobné zápisy ze zasedání Senátu jsou k dispozici v ISu.

 

Vědecká rada

Zasedání vědecké rady fakulty proběhlo dne 3. října 2023. V úvodu děkan informoval o rezignaci dr. Pavla Rychetského na členství a poděkoval mu za dlouholeté působení v tomto orgánu. Hlavním bodem jednání bylo ukončení habilitační řízení dr. Michala Janovce. Ten přednesl přednášku na téma „Jednotný rezoluční mechanismus v Evropské unii: efektivní způsob záchrany problémových bank?“, po následné diskuzi velká většina členek a členů vědecké rady souhlasila s jeho jmenováním docentem v oboru Finanční právo a finanční vědy. Jde o prvního osobu, která na fakultě habilitovala v tomto oboru. Vědecká rada se dále rozsáhle věnovala návrhu na distancování se od čestného doktorátu MU, který byl na počátku 90. let udělen dr. Vlastislavu Chalupovi. Později se ukázalo, že byl agentem StB a jeho činnost vedla k poškození práv mnoha osob. Z rozsáhlé debaty vyplynulo, že důsledky Chalupova jednání jsou odsouzeníhodné, nicméně je otázkou, nakolik je navrhovaný krok morálně ospravedlnitelný a v praktické rovině proveditelný. Vědecká rada nakonec v hlasování projevila vůli o předloženém usnesení nehlasovat.

Vědecká rada dále mj.:

 • vzala na vědomí postupy v habilitačních řízeních dr. Lukáše Potěšila a dr. Jana Lasáka,
 • schválila členy a členky komisí pro státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací a dále také školitelky a školitele pro DSP.

Odkaz na podrobný zápis ze zasedání předmětné vědecké rady je k dispozici v ISu.

Následující zasedání vědecké rady se bude konat 7. listopadu 2023.

Porada vedoucích kateder

Děkan představil tři nejdůležitější úkoly fakulty pro podzimní semestr 2023/2024: akreditaci magisterského studijního programu, zjednodušení způsobu vykazování vytíženosti a implementaci velkých projektů do fakulty. Podal informaci z jednání RVH MU, ocenil schválení předložených záměrů, schválení záměru vzniku bakalářského studijního programu Kriminalistická studia a schválení rozšíření bakalářského studijního programu Mezinárodněprávní obchodní studia o distanční formu. Informoval o změnách ve vedení kateder od 1. 9. 2023, přivítal doc. Haplu a doc. Koukala, zmínil avizovaný odchod doc. Jančářové k 31. 10. Požádal vedoucí o sledování a zajištění pečlivé práce s kartami předmětů (včetně prerekvizit, způsobu výuky i ukončování předmětů). Poděkoval týmu Pracovní skupiny pro reformu magisterského studijního programu pod vedením doc. Kotáska za náročnou práci a vypracování zprávy. Sdělil, že nově byl jmenován garancí přípravy doc. Sehnálek, který se již pozice ujal a navázal na práci týmu. Doc. Mrkývka otevřel problematiku umělé inteligence a závěrečných prací. Hovořil k zadání diplomových prací, k dodržování harmonogramu, diplomovému semináři nebo k povinnostem vedoucího práce. Děkan informoval, že Nakladatelství Academia vyhlašuje 12. ročník Studentské soutěže o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně. Dále děkan otevřel otázku komisionálního zkoušení u státních závěrečných zkoušek, hovořil o důležitosti správného výběru předsedů komisí, který je na vedoucích kateder/ústavů. Zdůraznil povinnost dodržovat termíny pro vypracovávání posudků. V závěrečném bodě programu proděkan Šilhán poskytl základní informace ohledně projektů specifického výzkumu. Doc. Mrkývka předal informaci katedrám, které participují na studijním programu FIPR týkající se změn studijního plánu. Děkan poděkoval všem za spolupráci, termín další porady je plánován na 14. 11. 2023. Zápis je k dispozici v ISu.

Zprávy z fakulty

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

 1. V termínu do 15. 11. 2023 je možné podávat přihlášky v rámci stipendijní nabídky DAAD (Německé akademické výměnné služby) na období realizace pobytů od června do listopadu 2024 a pak v termínu do 30. 4. 2023 pro realizaci od prosince 2024. Více informací najdete zde.
 2. Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2024 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v říjnovém termínu a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2024 budou:
  • 15. 3. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2024,
  • 15. 5. 2024 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 9. do 31. 12. 2024.

 

Zahraniční vyučující

Pro listopadové a prosincové období je pro studenty připravená více než desítka kurzů zahraničních vyučujících, kteří na fakultu zavítají z Japonska, USA, UK, Rakouska, Německa, Polska, Maďarska, Slovenska či Ukrajiny. Kompletní seznam najdete na fakultní stránce Zahraniční vyučující/Visiting Professors.
V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Ohlédnutí za říjnovými akcemi v rámci internacionalizace

Erasmus Days 2023

Součástí celouniverzitní akce „Erasmus Days 2023“, kterou pořádalo Centrum zahraniční spolupráce spolu s fakultami v týdnu od 9. do 13. října, byly i workshopy a prezentace na jednotlivých fakultách. Na PrF MU se setkání k výjezdům do zahraničí uskutečnilo v úterý 10. 10. za účasti jak oborových a administrativních koordinátorů, tak i přímo studentů, kteří již zahraniční zkušenost během studia získali. Na akci byli dále přítomní zástupci některých partnerských univerzit (z Tchaj-wanu či Španělska), kteří představili svou univerzitu a poskytli více informací, které by studenti jinak takto bezprostředně nezískali. Byly dále představeny možnosti stáží v zahraničí, včetně programu ELSA Traineeships.

Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2023

Ve stejném říjnovém týdnu (od 9. – 12. 10. 2023) proběhla podzimní škola „Autumn School of Legal Writing and Related Global Legal Skills 2023“. Úvodní program zahrnoval výuku na téma „Analogical Reasoning and Synthesis“ a „Legal Writing Style“ vedenou prof. Kimberly Holst z Arizony (Arizona State University’s Sandra Day O’Connor College of Law) a „Introduction to Academic Legal Writing“ pod vedením prof. Jürgena Busche, který navíc organizuje tento kurz pro studenty z Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem a Universität Wien.
Druhá polovina podzimní školy představila velmi praktické přednášky pod vedením Prof. Lurene Contento z Chicago-Kent College of Law, Prof. Janet Dickson ze Seattle University School of Law a Dr. Floriana Heindlera z Vídeňské univerzity, který také předal účastníkům certifikáty a pozitivní motivaci do jejich budoucích studijních a kariérních plánů. Všichni účastníci vyjádřili své uznání za příležitost, kterou program právních dovedností poskytuje.
Studenti mají i po ukončení podzimní školy možnost pokračovat v rozvíjení svých dovedností samostudiem z elektronických materiálů vytvořených doc. Sehnálkem k problematice právní argumentace a interpretace v evropském kontextu, které mají dostupné on-line ve studijních materiálech předmětu.

Návštěva zástupců UIC School of Law (A Day of U.S. Law)

Návštěva zástupců UIC School of Law (dřívější JMLS) a právníků z Chicaga v týdnu od 16. – 19. října, v rámci níž si fakulta pro hosty mimo jiné připravila návštěvu Ústavního a Nejvyššího soudu. Proběhly též pohovory se studenty v rámci užšího výběru pro studijní pobyt v Chicagu v roce 2024 a celodenní program přednášek pod titulem „A Day of U.S. Law“.
Letos v nás zůstal příjemně posílený pocit, že tradice bude pokračovat ještě intenzivněji a úspěšněji. Jedním ze slavnostních okamžiků letošního programu bylo navíc slavnostní předání Ceny profesoru Fenykovi prezidentkou Bohemian Lawyers' Association of Chicago (BLA), Mary M. Cunningham.
Na slavnostní recepci konané ve středu 18. října byl vyhlášen vítězný stipendista a náhradník pro studijní pobyt v Chicagu v roce 2024. Oběma studentům (především Jiřímu Jílkovi coby vítěznému stipendistovi) srdečně gratulujeme.
Díky Profesorovi Sengovi a jeho odhodlání pokračovat v česko-americkém výměnném programu nyní existuje široká „rodina“ studentů a absolventů studijních pobytů v Chicagu (a těch studujících v Brně), kteří jsou nejzřetelnějším důkazem intenzity a velkého úspěchu tohoto programu.

Vzdělávací akce CERPEK

Posláním CERPEK je rozvíjet profesní kompetence zaměstnanců Masarykovy univerzity tak, aby dokázali realizovat svůj potenciál, pracovat produktivně a užitečně, a tím přispívali k rozvoji univerzity.​ Více na https://cerpek.muni.cz/.

Noví zaměstnanci

Bc. Jitka Holíková Bc. Jitka Holíková
referentka
Centrum dalšího vzdělávání
  Ing. Hana Philippi Ing. Hana Philippi
projektová manažerka
Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

Důležité odkazy

Nové knihy

 • SOLOMONOVÁ, Kristýna. Živnostenský zákon: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-929-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006527368
 • BUREŠOVÁ, Kateřina. Základní principy zadávání veřejných zakázek. Praha: Wolters Kluwer, 2023, Právní monografie. ISBN 978-80-7676-560-3. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006527038
 • DVOŘÁK, Jan. Nedovolené ozbrojování. Praha: Wolters Kluwer, 2023, Právo prakticky. ISBN 978-80-7676-603-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006527034
 • JEMELKA, Luboš. Správní řád: komentář. 7. vyd. Praha: C. H. Beck, 2023, Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-932-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526668
 • WILKOF, Neil J., BASHEER, Shamnad, CALBOLI, Irene (eds.). Overlapping intellectual property rights. 2. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2023. ISBN 978-0-19-284447-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526778
 • JANKUV, Juraj. Environmentalizácia medzinárodného práva verejného a jej vplyv na právo Európskej únie a právny poriadok Slovenskej republiky. Praha: Leges, 2021, Teoretik. ISBN 978-80-7502-580-7. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526722
 • RAMRAJ, Victor Vridar (ed.). Covid-19 in Asia: law and policy contexts. New York: Oxford University Press, 2021. ISBN 978-0-19-755383-1. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526857
 • KAJTÁR, Gábor, ÇALI, Başak, MILANOVIC, Marko (eds.). Secondary rules of primary importance in international law: attribution, causality, evidence, and standards of review in the practice of international courts and tribunals. Oxford: Oxford University Press, 2022, European society of international law series. ISBN 978-0-19-286901-2. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526869
 • FINKELSTEIN, Claire Oakes, GILLMAN, Derek, ROSÉN, Frederik (eds.). The preservation of art and culture in times of war. New York: Oxford University Press, 2022, The Oxford series in ethics, national security, and the rule of law. ISBN 978-0-19-761056-5. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526873
 • ADAMS, Zoe. The legal concept of work. Oxford: Oxford University Press, 2022. ISBN 978-0-19-285777-4. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526875
 • BELLAL, Annyssa, CASEY-MASLEN, Stuart. The additional protocols to the Geneva Conventions in context. Oxford: Oxford University Press, 2022. ISBN 978-0-19-286890-9. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526878
 • TRETERA, Rajmund Jiří, HORÁK, Záboj, BLANPAIN, Roger, COLUCCI, Michele, TORFS, Rik (eds.). Religion and law in the Czech Republic. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. ISBN 978-90-411-5896-3. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526889
 • BABČÁK, Vladimír, POPOVIČ, Adrián, ROMÁNOVÁ, Anna, ŠTIEBEROVÁ, Ivana (eds.). I. slovensko-české dni daňového práva: daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam : recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. ISBN 978-80-8152-584-1. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526908
 • KOVALÍKOVÁ, Hana. Vnitřní směrnice pro podnikatele: vzory 46 vnitřních směrnic, nové směrnice: metodik účetnictví, vzdělávání zaměstnanců, stanovení kalkulace prodejní ceny, informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH, editovatelný program ke stažení. 16. aktualizované vyd. Olomouc: Anag, 2023, Účetnictví. ISBN 978-80-7554-392-9. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526958
 • KLÍMA, Karel. Odpovědnost územní samosprávy. Praha: Metropolitan University Prague Press, 2014. ISBN 978-80-87956-09-0. Dostupné z: https://katalog.muni.cz/Record/MUB01006526999

 

Více nových knih naleznete na adrese:
https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22&hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube