Newsletter pro zaměstnance PrF MU – 10/2022

Newsletter 10/2022
25. 10. 2022, 10:42

Newsletter 6/2024

Vedení fakulty na ANNUAL MEETING organizace IALS

Ve dnech 27. 9. – 1. 10. 2022 se děkan PrF MU Martin Škop společně s proděkanem Michalem Radvanem zúčastnili ANNUAL MEETING organizace IALS, které je PrF MU členem. Tématem letošního setkání, které hostila Pembroke College University of Oxford, byla problematika LEGAL EDUCATION POST-PANDEMIC: LESSONS LEARNED. Proděkan Radvan přednesl příspěvek na téma COVID – Lessons Learned at MUNI Law, ve kterém se věnoval problematice GDPR při distanční výuce a zkoušení. Vystoupení vzbudilo s ohledem na řešený případ ohlas, zejména kvůli faktu, že daná oblast je regulována evropským právem a další země regulaci kopírovaly.
Naši akademici vedli jednání směřující k uzavírání nových smluv umožňujících studentskou a učitelskou výměnu a následné další hlubší formy spolupráce, konkrétně s University of Hull, Bhuta School of Law, University of the Free State, Qatar University, University of Leeds a další. Zároveň probíhala setkání směřující k upevnění stávajících bilaterálních vztahů.

Paul von Blum: Američané se nedokážou poučit z minulosti

Právnickou fakultu MU navštívil americký profesor Paul von Blum, který se zaměřuje na afroamerická studia, historii a boj za občanská práva. Na půdě Masarykovy univerzity studentům přednášel o americkém rasismu. Při té příležitosti poskytl obsáhlý rozhovor pro Magazín M.

Právnická fakulta MU je bezpečným prostředím pro všechny

Právnická fakulta se zavazuje poskytovat pozitivní pracovní a studijní zkušenosti, což zahrnuje i nulovou toleranci k sexuálnímu obtěžování, v souladu s platnou legislativou a dokumenty přijatými na úrovni Masarykovy univerzity.

Ten, který čelil krizím - debata ČT na téma Karel Engliš

Docent Jiří Blažek se zúčastnil jako host sobotního vydání pořadu Historie.cs, který se věnuje vybraným otázkám z českých a československých dějin.
Tématem byl Karel Engliš a jeho prvorepublikové boje o naši měnu a životní úroveň obyvatelstva. Jak u nás vyrostl a prosadil se kvalitní národohospodář? A proč tolikrát vyhrožoval demisemi a přesto zůstal takřka nepostradatelný? Záznam na webu České televize naleznete na adrese https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/222411058220025/.

Právnická fakulta vydá nepublikovaná díla Vladimíra Kubeše

Právnická fakulta ve spolupráci s vydavatelstvím MUNIPRESS vydá v následujících třech letech pět dosud nepublikovaných děl z pozůstalosti profesora Vladimíra Kubeše. Jedná se o práce Dějiny filozofie práva; Mimořádné poměry a smlouvy úplatné; Teorie práva a státu a právní filosofie (základy); System der Rechtsphilosophie; Hans Kelsens und Franz Weyrs Leben und Werk (Einige Skizzen) a Einführung in das juristische Studium. Dojde také k přidání všech Kubešových děl včetně článků do digitální knihovny PrF. Projekt má na starost a ediční práce v následujících třech letech provede Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva PrF, který je správcem písemné pozůstalosti prof. Kubeše.
Realizace tohoto projektu je možná díky velmi štědrému daru od MUDr. Evy Ungerové, dcery prof. Vladimíra Kubeše, který Masarykova univerzita v září 2022 obdržela.

Proděkan Radvan jmenován konzultantem World Bank

Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., byl jmenován konzultantem World Bank v rámci sekce EFI-MTI-Macro/Fiscal-Tax. Jako expert na daňové právo se bude podílet na vytváření celosvětové databáze údajů o dani z nemovitostí se zaměřením na Evropu. Cílem projektu je vytvořit globální databázi, která bude zahrnovat nejméně 100 zemí, bude možné ji analyzovat a vyhledávat v ní. Analytické výsledky budou zveřejněny Světovou bankou a prezentovány na konferenci World Bank Land Conference plánované na květen 2023.

Kateřina Ronovská členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Vláda na svém jednání 14. září 2022 schválila návrh na jmenování 8 nových členek a členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). V novém složení RVVI zasedne i prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., profesorka občanského práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a vedoucí Katedry občanského práva PrF MU.

Jiří Vodička získal za disertační práci Cenu Josefa Vavrouška

JUDr. Jiří Vodička, Ph.D., se stal laureátem Ceny Josefa Vavrouška za svoji dizertační práci Automobily jako zdroje znečišťujících látek a skleníkových plynů ve světle právní úpravy. Po zisku Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu na MU se tak jedná o již druhé ocenění této práce.

Katedra trestního práva se zúčastnila Moot Courtu v Norimberku

Prof. Marek Fryšták, Ph.D., se v září zúčastnil s týmem studentů Právnické fakulty MU trestněprávního Moot Courtu v Norimberku v rámci akce „Der Europäische Tag der Justiz am 28. und 29. September 2022 in Nürnberg“. Studenti důstojně reprezentovali fakultu a seznámili německé kolegy s průběhem trestního procesu v ČR.

 

Docent Petr Mrkývka honorárním konzulem Polska na dalších 5 let

Docentu Petrovi MrkývkoviKatedry finančního práva a národního hospodářství byl prodloužen konzulský patent na zastupování Polska v České republice o dalších 5 let. Prodloužení patentu potvrdil ministr Lipavský 30. 9. 2022 a osobně jej předal nový velvyslanec Polska v Praze pan Mateusz Gniazdowski.

Události na fakultě

UIC School of Law

Součástí letošní návštěvy právníků a profesorů z Chicaga bylo též výběrové řízení na stipendijní pobyt na UIC School of Law (dřívější JMLS). Na slavnostní recepci konané ve středu 19. října byl vyhlášen vítězný stipendista a jeho náhradnice. Oběma studentům srdečně gratulujeme.
Všem kandidátům děkujeme za účast a nabízíme našim studentům další možnosti studia na zahraničních partnerských školách.

Připravované akce na fakultě

Konference Cyberspace 2022

Konference Cyberspace 2022 proběhne 25. a 26. listopadu. Je zaměřená na kyberprostor z pohledu práva a dalších společenských věd. Během dvou dní se takřka 300 účastníků ze 4 kontinentů může těšit na 17 streamů a speciálních sekcí. Více na webu konference cyberspace.muni.cz.

Nové jevy v ekonomické kriminalitě

Katedra trestního práva Právnické fakulty MU si vás dovoluje pozvat na tradiční mezinárodní konferenci „Nové jevy v ekonomické kriminalitě“, která se uskuteční dne 14. 2. 2023 v Brně.
Konference je zaměřena na ekonomickou kriminalitu v nejširším kontextu, vítány jsou proto příspěvky zabývající se (mimo jiné) hospodářskou a majetkovou kriminalitou, odpovědností právnických osob, problematikou vyšetřování a dokazování hospodářských a majetkových trestných činů, problematikou související se správou majetku, zajišťováním majetku v souvislosti s trestním řízením, daňovými aspekty atd.
Publikačním výstupem z konference bude recenzovaný tištěný sborník, případně kolektivní monografie.
Uzávěrka přihlašování je 31. 1. 2023, termín pro odevzdání příspěvků pak 5. 3. 2023.
Pro bližší a další informace sledujte novejevy.law.muni.cz nebo katedrový Facebook.

Nové publikace

Veveří 70. Historie budovy Právnické fakulty MU

Publikace autorů Ladislava Vojáčka a Jaromíra Tauchena mapuje historii budovy Právnické fakulty MU na ulici Veveří 70 v běhu času. Podrobně je popsán historický vývoj součástí budovy a proměny budovy v čase. Publikace obsahuje velké množství fotografií, část z nich nebyla dosud publikována. Článek o knize vyšel v říjnové tištěné verzi Magazínu M. Celou publikaci si můžete prohlédnout v čítárně Nakladatelství MUNIpress.

Časopis pro právní vědu a praxi 3/2022

Právě vyšel Časopis pro právní vědu a praxi číslo 3/2022. Naleznete v něm následující články:

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

Nejkrásnější kniha Vysočiny pro Munipress

Výpravná publikace z produkce nakladatelství MUNIPRESS o telčské malířce Míle Doleželové získala na 32. podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny.

Masaryk University Journal of Law and Technology 2/2022

Vyšlo číslo 2/2022 časopisu Masaryk University Journal of Law and Technology s těmito příspěvky:

Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives

U nizozemsko-amerického nakladatelství Kluwer Law International vyšla monografie s názvem Mediation in the Reflection of Law and Society: European Perspectives, na jejímž vzniku se podíleli Martina Urbanová a Miloš Večeřa z katedry právní teorie a Jan Holas z katedry civilního práva procesního. Monografie byla jako desátá kniha zařazena do prestižní ediční řady Global Trends in Dispute Resolutions a je již dostupná i ve fakultní knihovně.

Příručka právní regulace cloudu

Kybernetická bezpečnost je v současné době horké téma. Již jsme si zvykli, že zprávy o kybernetických útocích na veřejné i soukromé instituce plní novinové články čím dál častěji, přičemž nezřídka jsou tyto útoky úspěšné a mají vážné dopady na postižené subjekty. Není proto překvapivé, že vznikají snahy o regulaci kybernetické bezpečnosti jak na české, tak i na evropské úrovni. Kniha Jakuba Klodwiga neposkytuje pouze izolovanou analýzu aktuální právní úpravy, ale věnuje se problematice cloud computingu kontextuálně a v souvislostech, aby poměrně složitou a vysoce technickou matérii přiblížila nejen odborné veřejnosti, ale také poskytovatelům cloud computingu a orgánům veřejné moci.

Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody

Vnitřní trh EU představuje základní tematiku práva EU. Nová učebnice Filipa Křepelky Vnitřní trh Evropské unie - základní hospodářské svobody v osmi tematických kapitolách pokrývajících jednotlivé základní svobody klade vedle akademického a judikatorního výkladu stručných ustanovení Smlouvy o fungování EU též důraz na poskytnutí přehledu sekundárního práva. K dipozici v Open Access Právnické fakulty.

Zprávy z fakulty

Metodický list jednotného vizuálního stylu MU v prezentacích

Oddělení vnějších vztahů a marketingu rektorátu MU připravilo Metodický list užívání jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity ve výukových prezentacích. Šablony nadefinované v nástroji na tvorbu prezentací Microsoft PowerPoint jsou umístěny na webové platformě www.sablony.muni.cz.

Věda a výzkum

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

  1. V termínu do 15. 11. 2022 je možné podávat přihlášky v rámci stipendijní nabídky DAAD (Německé akademické výměnné služby) na období realizace pobytů od června do listopadu 2023. Více informací najdete zde.
  2. Informace k programu AKTION naleznete na stránkách DZSaktuální výzvy 2023 i na stránkách MŠMT. Pokud jste nestihli podat žádost v říjnovém termínu a máte o AKTION zájem, dalšími termíny v roce 2023 budou:
    • 15. 4. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023
    • 15. 9. 2023 (za celou MU) na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

Ohlédnutí za říjnovými akcemi v rámci internacionalizace

  • V rámci celouniverzitní akce „Erasmus Week 2022", kterou pořádalo Centrum zahraniční spolupráce spolu s fakultami v týdnu od 10. – 14. října, proběhla ve středu 12. 10. na PrF MU prezentace k výjezdům do zahraničí za účasti jak oborových a administrativních koordinátorů, tak i přímo studentů, kteří již zahraniční zkušenost během studia získali a spolupracují jako „Tváře výjezdu“. Na akci byli přítomní i zástupci některých partnerských univerzit (z Peru či Indie), kteří představili svou univerzitu a poskytli více informací, které by studenti jinak nezískali. Byly dále představeny možnosti stáží v zahraničí, včetně programu ELSA Traineeships.
  • Prezentace zástupců University of Bailystok dne 13. 10. týkající se výukového programu „The Polish-European School of Law“ coby mezinárodní školy určené studentům práv a příbuzných oborů. Škola probíhá blokově jak online (na podzim), tak na jaře pak prezenčně přímo v Bialystoku.
  • Návštěva zástupců UIC School of Law (dřívější JMLS) a právníků z Chicaga v týdnu od 17. – 21. října, v rámci níž si fakulta pro hosty mimo jiné připravila návštěvu Ústavního a Nejvyššího soudu. Proběhly též pohovory se studenty v rámci užšího výběru pro studijní pobyt v Chicagu v roce 2023 a celodenní program přednášek pod titulem „A Day of U.S. Law“.

Kurzy pro seniory na Právnické fakultě MU

Máte zvídavé rodiče nebo prarodiče, kteří by se chtěli přehlednou a srozumitelnou formou seznámit s jednotlivými právními odvětvími? V rámci celoživotního vzdělávání seniorů jsme připravili cyklus kurzů PRÁVO PRO SENIORY I, který bude probíhat od listopadu 2022 do února 2023 každé úterý od 14.00 do 15.30 hodin na Právnické fakultě MU. Účastníci poznají skvělé lektor, dozví se praktické rady, jak řešit různé životní situace a seznámí se s novými lidmi.
Kompletní informace a přihlášku najdete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/kurzy/887-pravo-pro-seniory-i/.

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

CERPEK – Centrum rozvoje kompetencí

Dílna rozvoje pedagogických kompetencí
Termín přihlášek do 30. 11. 2023
Vizí CERPEK pro oblast pedagogických kompetencí je, aby všichni vyučující na Masarykově univerzitě vyučovali kvalitně a s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, a jejich výuka měla pozitivní vliv na wellbeing studujících i jich samotných. Tuto vizi naplňujeme i prostřednictvím uceleného vzdělávacího programu s názvem Dílna rozvoje pedagogických kompetencí.
Více informací od programu a přihlášce naleznete zde: https://cerpek.muni.cz/vzdelavaci-programy/dilna

CERPEK Café I.
Termín: 11. 11. 2022, 9:00 – 13:00
https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/cafe-11-22
Setkání lektorů a spolupracovníků CERPEK. Jako lektoři a vyučující často více dáváme než si bereme. Smyslem těchto setkání je vytvořit čas na načerpání inspirace a vytvoření nových kontaktů mezi lidmi, kteří jsou spojeni s naším centrem.

Efektivní vedení závěrečných prací
Termín konání: 2. 12. 2022, 9:00 – 13:00
https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/vedeni-praci-12-22
Workshop o tom jak pomoci studentům k úspěchu a zároveň nechat většinu odpovědnosti a práce na nich.

Trénink microskills: Jak reagovat na problematickou situaci ve výuce
Termín: 8. 12. 2022, 16:00 – 18:30
https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/problematicke-situace-12-22
Těžko na cvičišti, lehko na „bojišti”. Některé pedagogické dovednosti získáme jen praxí. Trénink microskills je možností získat tuto praxi v bezpečném prostředí a nanečisto si vyzkoušet, co jak funguje a jak nám to vyhovuje.

Jak pečovat o svou duševní pohodu
Termín: 13. 12. 2022, 9:00 – 13:30
https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/dusevni-pohoda-12-22
Prakticky laděný workshop je zaměřený na všechny, kteří si chtějí nastavit a prohloubit svůj wellbeing. Podíváme se na to, co pro svůj wellbeing, tedy pro svoji pohodu, potřebujeme a jak si jej dokážeme udržet.

Profesní seniorita
Termín: 15. – 16. 12. 2022, 8:30 – 16:30
https://cerpek.muni.cz/aktualne/kalendar-akci/profesni-seniorita-12-22
Kurz je postaven na základech celosvětově uznávané certifikované metody Profesní seniorita® a age managementu, jež byly vyvinuty a vědecky ověřeny experty z Finského insitututu pracovního zdraví. Účelem kurzu je podpora řízení kariéry a duševní pohody zaměstnanců v dnešním rychle se měnícím světě práce.

Respekt až na půdu
Workshop je určen pro zaměstnankyně a zaměstnance univerzity, kteří si přejí získat základní vhled do tématu sexuálního obtěžování ve specifickém prostředí českých vysokých škol.
Školení se konají vždy od 9 do cca 13 hodin.
https://cerpek.muni.cz/workshopy/respekt-az-na-pudu

Přihlásit se na termín 25. 10. online: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/271791
Přihlásit se na termín 27. 10. fyzicky: https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/271792

Noví zaměstnanci

Prof. Dr. Martin Schauer Prof. Dr. Martin Schauer
profesor
Katedra občanského práva
  Ing. Stanislava Hřebíčková Ing. Stanislava Hřebíčková
manažerka pro koordinaci a správu projektů
Oddělení pro vědu, výzkum a projektovou podporu

Důležité odkazy

Nové knihy

Více nových knih naleznete na adrese https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube