Newsletter pro zaměstnance PrF MU - 10/2021

Newsletter 10/2021
25. 10. 2021, 10:22

Newsletter 6/2024

Nové posluchárny otevřeny po rekonstrukci

Ve středu 29. září byly za účasti rektora MU Martina Bareše, děkana PrF MU Martina Škopa a dalších akademických funkcionářů otevřeny nově zrekonstruované velké posluchárny naší fakulty. Následovala akce „Právnický zahajovák“, setkání studentů, akademiků a zaměstnanců na zahájení nového semestru.

Článek na MUNI.CZ Fotogalerie učeben

Zvolení nové soudkyně Evropského soudu pro lidská práva

Parlamentní shromáždění Rady Evropy zvolilo ústavní soudkyni a členku Katedry ústavního práva a politologie PrF MU JUDr. Kateřinu Šimáčkovou, Ph.D., novou soudkyní Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku.


V pátek 10. prosince 2021 proběhne v aule právnické fakulty od 14.00 přednáška nově zvolené soudkyně ESLP na téma "Nejnespravedlivější rozsudky", moderovat bude doc. David Kosař. Přednášku organizuje Česká společnost pro evropské a srovnávací právo ve spolupráci s Právnickou fakultou MU.

Studentská vědecká a odborná činnost

Na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě se 17. 9. 2021 uskutečnil další ročník Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci. Právnická fakulta MU přihlásila 17 prací do sedmi různých sekcí. Naši studenti dosáhli na ocenění v 6 sekcích a vybojovali 1 první, 5 druhých a 2 třetí místa. Gratulujeme!
Podrobnosti a oceněné naleznete na webu fakulty v sekci Aktuality.

FDI International Arbitration Moot

I v letošním roce se tým Masarykovy univerzity zúčastní světového finále FDI International Arbitration Moot, mezinárodní soutěže v oblasti mezinárodního investičního práva a mezinárodní arbitráže. Tým, který tvoří studenti Tomáš Kotlán, Lenka Psárska, Tereza Ševčíková a Richard Vlček, vede Martin Švec (Ústav práva a technologií). V přípravě tým podporují advokátní kanceláře Dentons a Squire Patton Boggs. Finále ve virtuálním formátu proběhne v termínu 27. října – 3. listopadu 2021. Více informací lze najít na http://moots.law.muni.cz/content/cs/fdi-international-arbitration-moot/.

Připravované akce

Dělba moci

Konference „Dělba moci" se uskuteční 25. listopadu 2021 v aule Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno. Pořadateli jsou Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Mezinárodní politologický ústav MU a Nadace Konrada Adenauera.
Organizátoři všem účastníkům konference připomínají, že písemné příspěvky musí být pro účely publikace ve sborníku v elektronické podobě předány do konce ledna 2022. Doporučujeme příspěvky nejlépe zaslat na mailovou adresu vojtech.simicek@usoud.cz. Ve sborníku z konference budou samozřejmě publikovány i příspěvky, které nemohly být předneseny ústně.
Pro přihlášení na konferenci je nutno se zaregistrovat prostřednictvím přihlašovacího portálu umístěného na http://www.iips.cz/cz/konference/.

Cyberspace 2021

Mezinárodní konference Cyberspace 2021 je letos organizována již po devatenácté a uskuteční se ​ve dnech 26.–30. listopadu 2021. Veškeré informace k akci jsou dostupné na webových stránkách konference www.cyberspace.muni.cz.

Open Day 2021 online

v sobotu 6. listopadu 2021 otevřeme naše webové brány Open Day 2021. Nezapomeň se ale zavčas registrovat, akce je kapacitně omezená. Registraci spouštíme v pátek 22. října!

Publikace

Časopis pro právní vědu a praxi

Začátkem měsíce října vyšlo nové číslo 3/2021. Naleznete v něm následující články:

 • Editorial Josef Kotáska
 • Práva z vad při smíšeném darování (Viktor Kolmačka)
 • Soudní kontrola excesivních úroků z prodlení (Dominik Skočovský)
 • Soudní tlumočníci v proměnách věků - právněhistorické ohlédnutí za právní úpravou soudního tlumočení v českých zemích (Jaromír Tauchen)
 • Medzinárodné právo, umelá inteligencia a vice versa (Ján Klučka)
 • Vliv judikatury Evropského soudu pro lidská práva na systém vojenského soudnictví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (Ondřej Stypa)
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v agenturním zaměstnávání (Vojtěch Jirásko)
 • Právo rozhodné ve sporech z porušení práva k obchodnímu jménu (Helena Pullmannová)
 • Pojmové znaky podvodu na DPH v judikatuře Soudního dvora Evropské unie (Karel Brychta, Petr Kupčík, Vojtěch Procházka)
 • Role Ústavního soudu za pandemie v nouzovém stavu: aktivní hráč, nebo pasivní přihlížející? (Michal Kovalčík)
 • Pandemie nemoci covid-19, nouzový stav a rozsudek trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021 (Pavel Kotlán)

Archiv všech čísel ČPVP najdete na https://journals.muni.cz/cpvp/issue/archive.

KOSAŘ, David a Ladislav VYHNÁNEK. The Constitutional Court of Czechia. In: BOGDANDY, Admin von, Peter HUBER a Christoph GRABENWARTER. The Max Planck Handbooks in European Public Law, Vol. III: Constitutional Adjudication: Institutions. Oxford: Oxford University Press, 2020, s. 119–179. ISBN 978-0-19-872641-8.

This book provides a contextual and authoritative overview of the principles, doctrines and institutions that underpin the Czech constitution. The book explores key topics including; the Czech pluralist constitution, constitutional principles, the interaction between the legislature, executive and the judiciary, the role of local governance and application of fundamental rights in practice. It also covers the morphing of Czech constitutionalism as a result of personal politics, conventions, informal institutions and constitutional narratives and sentiments. This informative study allows students and scholars of law and politics to develop an informed view of how Czech democracy actually works and what its main challenges are.

Publikační činnost Katedry ústavního práva a politologie

LEISURE, Patrick. The Martens Clause, Global Pandemics, and the Law of Armed Conflict. Harvard International Law Journal, 2021, roč. 62, č. 2. Dostupné z: https://harvardilj.org/wp-content/uploads/sites/15/HLI204_crop-2.pdf


VIKARSKÁ, Zuzana. Right to self-defence with a weapon in the Czech Republic: an unloaded gun? ConstitutionNet [online]. 30. 9. 2021. Dostupné z: https://constitutionnet.org/news/right-self-defence-weapon-czech-republic-unloaded-gun


VIKARSKÁ, Zuzana. Post-Electoral Changes in Czechia with a Hospitalised Head of State. Verfassungsblog [online]. 11. 10. 2021. Dostupné z: https://verfassungsblog.de/post-electoral-changes-in-czechia-with-a-hospitalised-head-of-state/

Nové učebnice

RADVAN, Michal. Propedeutika finančního práva III: daňové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 145 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 554. ISBN 978-80-210-9948-7. K zakoupení na e-shopu Právnické fakulty MU.

Učebnice je určena jak studentům bakalářských, tak magisterských programů nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Potřebné informace pro své vzdělávání a osobní rozvoj v ní naleznou i studenti dalších oborů, například budoucí ekonomové či podnikatelé.
Vychází z publikace Michala Radvana Daně a správa daní, která byla vydána v roce 2014 Masarykovou univerzitou. Text však byl v mnoha částech výrazněji přepracován, aby učebnice reagovala na legislativní vývoj v dané oblasti.

Zprávy z univerzity

Od 25. října přechází MU na zelený stupeň semaforu

Krizový štáb MU rozhodl na základě zhoršující se epidemické situace o tom, že od pondělí 25. října se univerzitní semafor přepne na zelenou barvu. Budovy MU zůstanou otevřené pro studenty, zaměstnance i veřejnost a přednášky nad 150 osob budou probíhat hybridně. Ve výuce bude až na výjimky povinné nosit ochranné prostředky dýchacích cest. Od 1. listopadu se také podle nového nařízení vlády zkrátí platnost testů na COVID-19, u PCR ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze 72 na 24 hodin. Více informací najdete na webu muni.cz/koronavirus.

Zprávy z fakulty

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR

Ve spolupráci s Unií obhájců České republiky se dne 23. září 2021 na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnila konference "Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed". Program konference sliboval jak příspěvky teoretického, tak i ryze praktického zaměření, jejichž společným cílem bylo zhodnocení dosavadního vývoje trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Účastníci konference měli možnost vyslechnout příspěvky věnované vývoji na poli úvah o mezích přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na její právní nástupce, dosavadním poznatkům ohledně sankcionování právnických osob, možným trendům v oblasti alternativního řešení trestních věcí právnických osob, praktickým problémům spojeným s opatrovnictvím právnické osoby v trestním řízení, anebo kriticky hodnotící účel trestního postihu právnických osob u vybraných druhů trestné činnosti. Zazněly rovněž příspěvky analyzující rozhodovací praxi českých soudů a praxi státního zastupitelství, ale také dosavadní vývoj trestní odpovědnosti právnických osob v podmínkách Slovenské republiky.
Za jeden z největších přínosů konference je třeba označit skutečnost, že mnozí přednášející prezentovali značně neotřelé myšlenky a úvahy de lege ferenda, které často měly sílu a razanci schopnou pokud ne zbořit, tak přinejmenším zásadním způsobem narušit, stávající pojetí vybraných institutů trestní odpovědnosti právnických osob, popřípadě nabízely zcela nové přístupy k jejich sankcionování. V tomto směru konference v mnohém předčila očekávání pořadatelů, neboť řada témat, která zazněla, bude ještě dlouho rezonovat mezi jejími účastníky a odbornou veřejností a vytvořila tak další prostor pro rozvoj diskuse o možné budoucí podobě kolektivní trestní odpovědnosti právnických osob v České republice.
Záznam z konference mohou zájemci již nyní zhlédnout na youtube kanálu Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Písemnému vyhotovení jednotlivých příspěvků bude věnována tištěná publikace vydaná Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, s. r. o.

Protistátní trestné činy včera a dnes

V pátek 15. října 2021 se konala na půdě brněnské právnické fakulty konference „Protistátní trestné činy včera a dnes“. Konference s přízviskem „včera a dnes“ byla v letošním roce opět organizována Katedrou dějin státu a práva a Katedrou trestního práva a navázala tak na sérii již několika společných – a podle ohlasů jejich účastníků velmi úspěšných – konferencí, které se na brněnské právnické fakultě konají pravidelně od roku 2013.
V rámci letošního ročníku byly zároveň využity i nové technické možnosti připojení některých účastníků na dálku, což bezpochyby umožnilo rozšířit okruh zájemců o danou problematiku, kteří by se jinak do Brna nedostali.
V rámci konference zaznělo 11 příspěvků s právněhistorickou tématikou a 7 příspěvků věnovaných současné právní úpravě protistátních činů v České republice a na Slovensku.

Důležité odkazy

Další důležité odkazy


Právnická fakulta uzavřela dohodu o partnerství a vzájemné spolupráci. K dispozici na webu Právnické fakulty

Zahraniční nabídky – aktuální výzvy

Aktuální přehled zahraničních vyučujících zapojených do podzimní blokové výuky na fakultě najdete na stránce Oddělení pro zahraniční vztahy.

V případě dotazů kontaktujte OZV PrF MU.

Aktuální zahraniční nabídky jsou také pravidelně zveřejňovány na webu https://www.law.muni.cz/content/cs/zamestnanec/

Věda a výzkum

 • Byla vyhlášena výzva pro žadatele o ERC Starting granty.
 • Je možné přihlásit se na kurz komunikace a popularizace vědy.
 • Na webu Evropské komise je možné najít vyhlášené výzvy v rámci evropských programů.
 • Bylo ukončeno hodnocení výzkumu na národní úrovni za předchozí období.
 • Byla vyhlášena výzva Evropské komise pro pozice národních expertů. Pro obor právo jsou relevantní zejména výzvy „JUST“. V případě zájmu, kontaktujte Mgr. Ing. Jiřího Jaroš z Oddělení VaV.
 • Prezentace ze semináře „Jak se stát hodnotitelem projektů Horizont Evropa“ naleznete na webu projektu.
 • Pro zájemce jsou k dispozici informační videa k Akcím Marie Skłodowska-Curie. Jedná se o zajímavost příležitost rozvoje vědecké kariéry. Videa jsou k dizpozici na webu Horizont Evropa.
 • Dne 11. listopadu 2021 se uskuteční další Business Research Forum Masarykovy univerzity.
 • Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Bavorské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu vypisují roční stipendia pro studenty a absolventy vysokých škol.

Projekt re:constitution

JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D., se v minulém akademickém roce účastnila projektu re:constitution, v jehož rámci absolvovala akademickou stáž na Leidenské univerzitě a praktickou stáž na Soudním dvoře EU v Lucemburku.
Uzávěrka přihlášek do dalšího ročníku se blíží, zájemci z řad vyšších ročníků Ph.D. studentů nebo do 10 let od absolvování si mohou ve spolupráci JUDr. Vikarskou již začít připravovat přihlášku. 

Student Právnické fakulty MU Milan Dobeš získal Čestné uznání v kategorii Historie 20. století ve 26. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše za práci s názvem Příživnictví - právněhistorický vývoj tohoto institutu na našem území.
Soutěž je pravidelně vyhlašována městem Sezimovo Ústí pro studenty vysokých škol s pracemi z oborů „Historie 20. století" a „Sociologie".

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců

CERPEK – Nabídka workshopů

CERPEK nabízí pět vzdělávacích workshopů věnujících se rozvoji pedagogických kompetencí vysokoškolských pedagogů. Primární cílovou skupinou jsou zejména začínající vysokoškolští učitelé z řad doktorských studentů a mladých akademiků podílejících se na výuce. Workshopy jsou určeny také externím vyučujícím a zkušenějším akademikům, kteří hledají nové impulzy do výuky.

 • 2. 11. 2021, 13:00–16:30, Výuka studentů s psychickými obtížemi
 • 11. 11. 2021, 9:00–14:30, Výuka velkých skupin. Tipy pro plánování, volbu metod a hodnocení.
 • 25. 11. 2021, 9:00–14:00, Jak pečovat o svoji pracovní schopnost a spokojenost v kariérním rozvoji (on-line)

Pokud máte zájem, přihlaste se na workshop na webových stánkách CERPEKU.

Centrum dalšího vzdělávání

Centrum dalšího vzdělávání zahájilo přihlašování do Přípravných kurzů k přijímačkám na vysoké školy. Děti zaměstnanců PrF mají účast zdarma.

Seznam kurzů naleznete na http://kurzy.law.muni.cz/content/cs/kurzy-pro-verejnost/vse/pripravne-kurzy/.

Noví zaměstnanci

Mathieu Leloup, LL.M.
odborný pracovník
Ústav pro otázky soudnictví

Nové knihy

Více nových knih naleznete na https://katalog.muni.cz/Search/NewItem?hiddenFilters%5B%5D=first_indexed%3A%22%5BNOW-30DAY+TO+NOW%5D%22&range=30&department=&filter%5B%5D=building%3A%22PRAF%22

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Twitter     Instagram     LinkedIn     Email     Youtube